19 ปี ศวฮ. พร้อมผลึกความรู้มุ่งพัฒนาชุมชน ร่วมขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย


19 ปี ศวฮ. พร้อมผลึกความรู้มุ่งพัฒนาชุมชน ร่วมขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย

เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม ของทุกปี ถือเป็นวันกำเนิดศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ซึ่งได้ดำเนินการและมีพัฒนาการอย่างต่อเนื่องจวบจน ปี 2565 อันเป็นปีที่ 19

19 ปี ศวฮ. พร้อมผลึกความรู้มุ่งพัฒนาชุมชน ร่วมขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย

19 ปี ศวฮ. พร้อมผลึกความรู้มุ่งพัฒนาชุมชน ร่วมขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย

ในวาระครบรอบ 19 ปีนี้ ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงการณ์มหาวิทยาลัย มีความพิเศษอย่างยิ่งเพราะนอกจากจะมีการจัดกิจกรรมวิ่งเพื่อสุขภาพ ‘Halal SCI Fun Run 2022’ แล้ว ยังมีการจัดพิธีเปิด “ศูนย์เรียนรู้ชุมชนด้านนวัตกรรมฮาลาล” (Halal Innovation Community Learning Center) ตั้งอยู่ที่ เลขที่ 89 หมู่ 4 ตำบลชุมพล อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก ศูนย์ฯ นี้เกิดจากการร่วมมือกันระหว่างศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กับ มูลนิธิมุฮัมมะดียะฮฺ ซึ่งจะเป็นสถานที่ที่จะถ่ายทอดองค์ความรู้จากรั้วมหาวิทยาลัยมาสู่ชุมชน อันจะเป็นการยกระดับธุรกิจฐานรากในชุมชนให้มีคุณภาพ และเป็นที่ยอมรับในสังคม

19 ปี ศวฮ. พร้อมผลึกความรู้มุ่งพัฒนาชุมชน ร่วมขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย

19 ปี ศวฮ. พร้อมผลึกความรู้มุ่งพัฒนาชุมชน ร่วมขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย

“ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มีแนวนโยบายที่จะขยายขอบเขตงานสู่การบริการภาคชุมชนและงานด้านพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อสร้างนวัตกรรม สร้างธุรกิจฐานรากในชุมชน เป็นการถ่ายทอดองค์ความรู้จากรั้วมหาวิทยาลัยสู่ภาคชุมชน ต่อยอดภาคทฤษฎีสู่ภาคปฏิบัติ เน้นพัฒนาธุรกิจฮาลาลเพื่อเป็นโอกาสในการขยายตลาดของประเทศไทย เพิ่มขีดความสามารถให้กับผู้ประกอบการ รวมถึงเป็นศูนย์ฝึกการพัฒนานวัตกรรมฮาลาลในด้านต่าง ๆ อย่างเช่น การพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มจากวัตถุดิบการเกษตร งานพัฒนาผลิตภัณฑ์คอสเมติก อีกทั้งยังเป็นส่วนช่วยในการให้ความรู้กับคนในชุมชนที่จะปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์หลังการแพร่ระบาดของโควิด-19 และยังเป็นส่วนสำคัญในการพัฒนาและขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศไทยให้ดำเนินต่อไปอย่างมีประสิทธิภาพอีกด้วย ในขณะเดียวกันก็จะมีโรงเรียนสอนคิด หรือ Thinking School  เพื่อพัฒนาเยาวชนโดยเฉพาะเยาวชนในพื้นที่แถบนี้ให้เค้ามีความสามารถในการคิด ในการปฏิบัติ ในการทำงาน เพื่อให้กลายเป็นนวัตกรที่จะพัฒนาแนวคิดในการสร้างนวัตกรรมต่อไป” รศ.ดร.วินัย ดะห์ลัน ผู้อำนวยการศูนย์ฯ กล่าว

19 ปี ศวฮ. พร้อมผลึกความรู้มุ่งพัฒนาชุมชน ร่วมขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย

19 ปี ศวฮ. พร้อมผลึกความรู้มุ่งพัฒนาชุมชน ร่วมขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย

19 ปี ศวฮ. พร้อมผลึกความรู้มุ่งพัฒนาชุมชน ร่วมขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย

19 ปี ศวฮ. พร้อมผลึกความรู้มุ่งพัฒนาชุมชน ร่วมขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย

นอกเหนือจากพิธีเปิด “ศูนย์เรียนรู้ชุมชนด้านนวัตกรรมฮาลาล” แล้วยังมีพิธีเปิดอาคาร “เอร์ฟาน-ยุพา ดะห์ลัน” ซึ่งมูลนิธิมุฮัมมะดียะฮฺ ได้มอบให้ศูนย์ฯ เพื่อใช้เป็นอาคารเอนกประสงค์รองรับกิจกรรมต่าง ๆ โดยได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ ดร.จักรพันธ์ สิทธิรัตน์ รองอธิการบดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และนายสิทธิชัย สวัสดิ์แสน รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก แขกผู้มีเกียรติจากแวดวงต่าง ๆ  สื่อมวลชน ให้เกียรติมาร่วมกิจกรรม และร่วมแสดงความยินดีในโอกาสนี้ด้วย

19 ปี ศวฮ. พร้อมผลึกความรู้มุ่งพัฒนาชุมชน ร่วมขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย

19 ปี ศวฮ. พร้อมผลึกความรู้มุ่งพัฒนาชุมชน ร่วมขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย

19 ปี ศวฮ. พร้อมผลึกความรู้มุ่งพัฒนาชุมชน ร่วมขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย

19 ปี ศวฮ. พร้อมผลึกความรู้มุ่งพัฒนาชุมชน ร่วมขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย

 “ตรงนี้เองนะครับที่จะกลายเป็นพื้นที่ที่จะนำไปสู่เรื่องของการพัฒนาในหลาย ๆ เรื่อง  ไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาพื้นที่ทางการเกษตร พัฒนาเรื่องของอุตสาหกรรมเล็ก ๆ  หรือพัฒนาการท่องเที่ยว ก็อยากจะเชิญชวนคนในพื้นที่เข้ามาร่วมกับเรา อยากจะเชิญชวนนักวิชาการ เชิญชวนพวกเราที่ทำงานทางด้าน NGO  องค์กรพัฒนาภาคเอกชน เชิญชวนมัสยิดซึ่งมีอยู่ 5 แห่ง ที่ในพื้นที่นี้  เชิญชวนชุมชนที่อยู่ในพื้นที่วัด เข้ามาร่วมงานกับเราในเรื่องของการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร เพื่อที่จะยังประโยชน์ให้กับสังคมไทยในภาพรวม” รศ.ดร.วินัย ดะห์ลัน ผู้ก่อตั้งและผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประธานมูลนิธิมุฮัมมะดียะฮฺ กล่าวทิ้งท้าย

19 ปี ศวฮ. พร้อมผลึกความรู้มุ่งพัฒนาชุมชน ร่วมขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย

19 ปี ศวฮ. พร้อมผลึกความรู้มุ่งพัฒนาชุมชน ร่วมขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย

อัพเดทล่าสุด