งานก้าวสู่ 123 ปี มัสยิดอัสสละฟียะฮ์ งานใหญ่ย่านเจริญกรุงที่ทุกคนตั้งตารอ!


งานก้าวสู่ 123 ปี มัสยิดอัสสละฟียะฮ์ งานใหญ่ย่านเจริญกรุงที่ทุกคนตั้งตารอ!

งาน “ก้าวสู่ 123 ปี มัสยิดอัสสละฟียะฮ์” จัดระหว่างวันที่ 13-15 มกราคม 2566 ณ มัสยิดอัสสละฟียะฮ์ ถนนเจริญกรุง กทม.

ประวัติ มัสยิดอัสสละฟียะฮ์ (MASJID ATSALAFIYA) ก่อตั้งเมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน พุทธศักราช 2443 หรือ คริสต์ศักราช 1900 โดยการมอบที่ดิน (วากัฟ) ของ ท่าน อี.เอช.โจอังกุเลีย เพื่อเป็นศูนย์กลางของความศรัทธาในการปฏิบัติศาสนกิจของศาสนาอิสลาม อีกทั้งยังเป็นสถานที่ในการแสวงหาวิชาความรู้ในด้านสามัญ และศาสนา ซึ่งมัสยิดแห่งนี้ได้เป็นศูนย์กลางของการร่วมมือของพี่น้องชาวไทยมุสลิมในชุมชนต่างๆ ได้แก่ ชุมชนบ้านกลาง ชุมชนหลังโรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ (บ้านแม่น้ำ) ชุมชนซอยมาตรานุสรณ์ ชุมชนวันจันทร์ใน (บ้านบน, หลังมัสยิด) ซึ่งชุมชนเหล่านี้ รวมตัวกันใช้ชื่อว่า “ชาวถนนตก” ซึ่งเป็นกลุ่มประชาชนที่มีความหลากหลายทางความเชื่อ อาชีพ และแหล่งที่มา ตามเจตนารมณ์ของท่านผู้มอบที่ดิน

งานก้าวสู่ 123 ปี มัสยิดอัสสละฟียะฮ์ งานใหญ่ย่านเจริญกรุงที่ทุกคนตั้งตารอ!

มัสยิดอัสสละฟียะฮ์ ถนนตก ตั้งอยู่ที่  2827 ถนนเจริญกรุง แขวงบางคอแหลม เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร 

เนื่องด้วยมัสยิดอัสสละฟียะฮ์ จำเป็นต้องมีการพัฒนาในด้านต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นอาคารสถานที่ หรือ ทรัพยากรบุคคล เพื่อไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน ซึ่งต้องมีการใช้งบประมาณเป็นจำนวนมาก จึงมีความจำเป็นที่จะจัดงานหารายได้เพื่อเป็นทุนทรัพย์ในการพัฒนาสิ่งต่างๆ ต่อไป คณะทำงานและคณะกรรมการอิสลามประจำมัสยิดอัสสละฟียะฮ์ จึงได้กำหนดให้มีโครงการ งานรวมน้ำใจเพื่อมัสยิดอัสสละฟียะฮ์ ครั้งที่ 3 โดยมีหัวข้อว่า  “ ก้าวสู่ 123 ปี มัสยิดอัสสละฟียะฮ์ ” จัดร่วมกับมุสลิมไทยโพสต์ 

  • วัตถุประสงค์ของการจัดงานมัสยิดอัสสละฟียะฮ์

- หางบประมาณได้เพื่อพัฒนามัสยิดและปรับปรุงส่วนต่างๆของมัสยิด

- หางบประมาณเพื่อสนับสนุน โครงการ ถมดินและปรับปรุงภูมิทัศน์สุสานมัสยิดอัสสละฟียะฮ์

- การทำงานร่วมกันสัปปุรุษและประชาชนโดนรอบมัสยิด

- ส่งเสริมและสนับสนุนให้กลุ่มคนทุกเพศทุกวัยเกิดความรู้สึก “ จิตอาสา ” ต่อชุมชนและมัสยิดฯ

งานก้าวสู่ 123 ปี มัสยิดอัสสละฟียะฮ์ งานใหญ่ย่านเจริญกรุงที่ทุกคนตั้งตารอ!

  • เป้าหมายของการจัดงานมัสยิดอัสสละฟียะฮ์ 

หางบประมาณ เพื่อดำเนินกิจการต่างๆของมัสยิดอัสสละฟียะฮ์ ภายใต้แนวคิด “พัฒนามัสยิดให้ได้ประโยชน์สูงสุดเพื่อความยั่งยืน”

- เป้าหมายเชิงปริมาณ       : ร้อยละ 80 พัฒนาสถานที่ต่างๆ ของมัสยิด อาคารมัสยิด สุสาน และอาคารเรียนสอนศาสนา

                                 : ร้อยละ 20 พัฒนางานบริการต่างๆ ของมัสยิดให้สามารถดำเนินงานภายใต้ยั่งยืน

- เป้าหมายคุณภาพ           : ร้อยละ 80 เสริมสร้างสภาพการดำเนินงานในมัสยิดให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

                                  : ร้อยละ 20 เป็นพื้นที่ให้สัปปุรุษและคนในชุมชนใช้เป็นพื้นที่พักผ่อนหรือกิจกรรมตามความเหมาะสม

ร่วมบริจาคกันได้ที่ : 

ธนาคาร: กรุงไทย

เลขที่บัญชี: 396-0-05099-2

ชื่อบัญชี: มัสยิดอัสสละฟียะห์

ซึ่งภายในงาน “ก้าวสู่ 123 ปี มัสยิดอัสสละฟียะฮ์” พบกับเสื้อผ้าเครื่องแต่งกาย อาหารฮาลาลอร่อย กว่า 40 บูธ พร้อมอนาซีด และกิจกรรมจากทางมัสยิดอัสสละฟียะฮ์ 

มาเจอกันวันที่ 13-15 มกราคม 2566 ณ มัสยิดอัสสละฟียะฮ์ ถนนเจริญกรุง กทม.

งานก้าวสู่ 123 ปี มัสยิดอัสสละฟียะฮ์ งานใหญ่ย่านเจริญกรุงที่ทุกคนตั้งตารอ!

งานก้าวสู่ 123 ปี มัสยิดอัสสละฟียะฮ์ งานใหญ่ย่านเจริญกรุงที่ทุกคนตั้งตารอ!

อัพเดทล่าสุด