เปิดตัว โครงการช่วยเหลือผู้ป่วยติดเตียง ครั้งที่ 3


เปิดตัว โครงการช่วยเหลือผู้ป่วยติดเตียง ครั้งที่ 3

งานแถลงข่าวเปิดตัว โครงการ "ช่วยเหลือผู้ป่วยติดเตียง" ครั้งที่ 3 โดย มูลนิธิมุสลิมสงเคราะห์ผู้ประสบภัย ร่วมมือกับ มูลนิธิเพื่อศูนย์กลางอิสลามแห่งประเทศไทย และ สถาบันMBM (Mustim Business Matching Institue) ในวันศุกร์ที่ 24 มีนาคม 2566 ณ มูลนิธิศูนย์กลางแห่งประเทศไทย ชั้น 1

เปิดตัว โครงการช่วยเหลือผู้ป่วยติดเตียง ครั้งที่ 3

เนื่องจากประเทศไทยเป็นสังคมที่มีประซากรผู้สูงอายุจำนวนมาก โดยจากข้อมูลขององค์การสหประซาชาติ ระบุว่า ประเทศไทย จะกลายเป็นสังคมสูงอายุอย่างสมบูรณ์ (อายุ 60 ปี) เพิ่มขึ้นจาก 15.6% ในปี 2558 เป็น 30.2% ในปี 2578 ทั้งนี้จำนวนคนชราที่ติดเตียงในประเทศไทยเพิ่มขึ้นกว่า 20% ในรอบสามปีที่ผ่านมา มีจำนวนมากกว่า 40,000 คน ทั้งนี้ผู้ปวยติดเตียง หมายรวมถึง ทั้งคนชรา คนพิการ และเด็กที่ติดเตียงและมีจำนวนมากขึ้น โดยเฉพาะใน 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ มีการายงานตัวเลขผู้ป่วยติดเตียง มากกว่า 700 ราย

มูลนิธิเพื่อศูนย์กลางอิสลามแห่งประเทศไทย มูลนิธิมุสลิมสงเคราะห์ ผู้ประสบภัย และ สถาบันMBM (Musim Business Matching Institue) เล็งเห็นความสำคัญในการช่วยเหลือและบรรเทาแก่ผู้ป่วยติดเตียง จึงได้จัดตั้งโครงการ โครงการ "ช่วยเหลือผู้ป่วยติดเตียง" ครั้งที่ 3 เพื่อเป็นสื่อกลางในการระคมทุน จากผู้มีจิตศรัทธา และบริจาคผ่านบัญชีธนาคาร โดยเนันการช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางอีกกลุ่มในสังคม

เปิดตัว โครงการช่วยเหลือผู้ป่วยติดเตียง ครั้งที่ 3

คุณสามารถ มะลูสีม ประธานมูลนิธิเพื่อศูนย์กลางอิสลามแห่งประเทศไทย กล่าวว่า ศูนย์กลางอิสลามเป็นทั้งศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้และเสริมสร้างความเข้าใจอิสลาม และยังเป็นศูนย์รวมในการดำเนินกิจกรรม เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต โครงการนี้เป็นอีกโครงการที่เป็นการประสานความร่วมมือขององค์การและนำไปสู่การช่วยเหลือผู้ป่วยคิดเตียง โดยไม่จำกัดเชื้อชาติ ศาสนา และเป็นการพัฒนาสังคมไทย

เปิดตัว โครงการช่วยเหลือผู้ป่วยติดเตียง ครั้งที่ 3

คุณภาณุวัฒน์ เบ็ญเราะมาน ประธาน มูลนิธิมุสลิมสงเคราะห์ผู้ประสบภัย ให้รายละเอียดเพิ่มเติมว่า ทางมูลนิธิมุสลิมสงเคราะห์ผู้ประสบภัย ไห้มีการลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ประสบภัย น้ำท่วม ไฟใหม้ กว่า 30 ปี เราเข้าไปเยี่ยมเยียนผู้ประสบภัยที่บ้าน และเห็นจำนวนผู้ป่วยติดเตียงเพิ่มขึ้น จากโครงการที่ทำเล็กๆ เพื่อเสริมการช่วยเหลือผู้ประสบภัย เราจึงปรับโครงการนี้เห็นเป็นทางการมากขึ้น โดยเริ่มดำเนินการโครงการที่ 1 ตั้งแต่ปลายปีที่แล้ว และโครงการที่ 2 ตันปินี้ โดยอาสาสมัครมูลนิธิฯเข้าเยี่ยมผู้ป่วยถึงที่บ้านทุกหลังและนำเงินบริจาคและสิ่งของจำเป็นไปมอบให้ผู้ป่วยคิดเดียงและครอบครัว เพื่อแบ่งเบาการะทางเศรษฐกิจของแต่ละครอบครัว

ปัจจุบันโครงการช่วยเหลือผู้ป่วยติดเตียง โครงการที่ 1 และ โครงการที่ 2 ได้ดำเนินการเสร็จสิ้นและช่วยเหลือผู้ป่วยจำนวนทั้งสิ้น 222ราย (โครงการที่ 1 ช่วยเหลือ 50 ราย และโครงการที่ 2 ช่วยเหลือ 172 ราย) โดยทั้งสองโครงการได้ช่วยเหลือในพื้นที่จังหวัดกรุงเทพและปริมณฑลรวมถึงจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

เปิดตัว โครงการช่วยเหลือผู้ป่วยติดเตียง ครั้งที่ 3

คุณอิทธิฤทธิ์ วิเศษศักดิ์ ประธานสถาบัน MBM ซึ่งทำหน้าที่เป็น ประธานโครงการที่ 3 ได้กล่าวถึง วัตถุประสงค์ของโครงการคือเพื่อช่วยเหลือ กลุ่มผู้ป่วยติดเตียง ที่ปัจจุบันมีการช่วยเหลือแบบเฉพาะเจาะจง ไม่มากนัก และเพื่อเป็นการกระตุ้นเตือนต่อสังคมให้รับรู้ตระหนักมากขึ้น เกี่ยวกับสภาพผู้ป่วยติดเตียง พร้อมการช่วยที่ดีขึ้นต่อไปในอนาคต โดยโครงการครั้งที่ 3 นี้ ผมขอเชิญชวนให้ทุกคนมีส่วนร่วมในการทำความดีและช่วยเหลือผู้ประสบภัยร่วมกัน โดยมีเป็าหมายในการช่วยเหลือผู้ป่วยติดเตียงที่มากขึ้นกว่เดิม อินชาอัลลอยโครงการนี้เปิดรับบริจาคในเดือนรอมฏอนอันประเสริฐ และจะดำเนินการส่งมอบเงินบริจาคและเข้าเยี่ยมผู้ป่วยติดเดียงหลังจากรอมฏอนทันที

โดยในงานแถลงข่วได้มีนักธุรกิจและบุคคลทั่วไปที่มาละหมาดญะมาอะฮฺวันศุกร์ ณ มูลนิธิเพื่อศูนย์กลางอิสลามแห่งประเทศไทย ให้ความสนใจเข้าร่วมงานนี้เป็นจำนวนมาก พร้อมกันนี้ ได้เปิดช่องทางรับชมสดผ่าน Facebook Live ทางเพจมุสสิมไทยโพสต์ สำหรับผู้ที่สนใจร่วมบริจาคสามารถโอนงินผ่านธนาคารกสิกรไทย เลขที่บัญชี : 143-3-44667-0 ชื่อบัญชี "ช่วยเหลือผู้ป่วยและคนชราที่ติดเตียง (ยากไร้) โคยมูลนิธิมุสสิมสงเคราะห์ผู้ประสบภัย"

เปิดตัว โครงการช่วยเหลือผู้ป่วยติดเตียง ครั้งที่ 3

เปิดตัว โครงการช่วยเหลือผู้ป่วยติดเตียง ครั้งที่ 3

เปิดตัว โครงการช่วยเหลือผู้ป่วยติดเตียง ครั้งที่ 3

อัพเดทล่าสุด