สามารถ ออกโรง “ปมยกเลิก พ.ร.บ.อิสลาม”


สามารถ ออกโรง “ปมยกเลิก พ.ร.บ.อิสลาม”

สามารถ มะลูลีม แถลงการณ์คัดค้าน ปมยกเลิก พ.ร.บ.อิสลาม ด้านรองเลขาสภาฯ แจงยินดีให้ตรวจสอบ...

เมื่อวันที่ 28 ก.พ.นายสามารถ มะลูลีม ประธานมูลนิธิเพื่อศูนย์กลางอิสลามแห่งประเทศไทยและที่ปรึกษาคณะทำงานทางการเมืองประธานสภาฯ ออกแถลงการณ์ขอคัดค้านการจัดทำร่างพระราชบัญญัติที่ส่งผลกระทบต่อการนับถือศาสนาอิสลามในประเทศไทย ทั้ง 3 ฉบับ คือ 

1. ร่างพ.ร.บ.การบริหารองค์กรอิสลาม (ฉบับที่..) พ.ศ. ... 

2. ร่างพ.ร.บ.ยกเลิก พ.ร.บ.ส่งเสริมกิจการฮัจย์ พ.ศ. 2527  พ.ศ. .... 

3. ร่างพ.ร.บ.ยกเลิกพ.ร.บ.การบริหารทุนหมุนเวียน พ.ศ. 2558 พ.ศ. ... 

สามารถ ออกโรง “ปมยกเลิก พ.ร.บ.อิสลาม”

เนื่องจากพิจารณาแล้วเห็นว่า แม้มาตรา 133 ของรัฐธรรมนูญ ปี 2560 จะเปิดโอกาสให้ประชาชนที่มีสิทธิเลือกตั้งจำนวนไม่น้อยกว่า 1 หมื่นคนสามารถเข้าชื่อเสนอ พ.ร.บ.ได้ แต่ร่างกฎหมายดังกล่าวมีเนื้อหาขัดหรือแย้งรัฐธรรมนูญในหลายมาตรา เช่น มาตรา 25 ระบุว่า การใดที่มิได้ห้ามหรือจำกัดไว้ในรัฐธรรมนูญหรือกฎหมายอื่นบุคคลย่อมมีสิทธิและเสรีภาพที่จะทำการนั้นได้ และได้รับความคุ้มครองตามรัฐธรรมนูญ ตราบเท่าที่การใช้สิทธิเสรีภาพเช่นวันนั้นไม่กระทบกระเทือนหรือเป็นอันตรายต่อความมั่นคงของรัฐ ความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชนและไม่ละเมิดสิทธิ หรือเสรีภาพของบุคคลอื่น

นายสามารถ กล่าวต่อว่า มาตรา 27 ระบุว่า การเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมต่อบุคคล ไม่ว่าด้วยเหตุความแตกต่างในเรื่องทางศาสนา อันไม่ขัดต่อบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ  หรือเหตุอื่นใดจะกระทำมิได้ มาตรา 31 ระบุ บุคคลย่อมมีเสรีภาพบริบูรณ์ในการถือศาสนาและย่อมมีเสรีภาพในการปฏิบัติหรือประกอบพิธีกรรมตามหลักศาสนาของตนแต่ต้องไม่เป็นปฏิปักษ์ต่อหน้าที่ของชาวไทย ไม่เป็นอันตรายต่อความปบอดภัยของรัฐ และไม่ขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน และมาตรา 77 ระบุว่า  ก่อนการตรากฎหมายทุกฉบับ รัฐพึงจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นของผู้เกี่ยวข้องวิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากกฎหมายอย่างรอบด้าน  รวมถึงเปิดเผยผลการรับฟังความคิดเห็นต่อประชาชน นำมาประกอบการพิจารณากระบวนการตรากฎหมายทุกขั้นตอน

นายสามารถ กล่าวอีกว่า ตนมีความเห็นว่าสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรดำเนินการโดยรู้เท่าไม่ถึงการณ์ขาดความรอบคอบ จนทำให้พี่น้องชาวมุสลิมในประเทศไทยเกิดความไม่สบายใจ เนื่องจากเกิดความหวั่นเกรงหากกฎหมายใช้บังคับจะส่งผลกระทบต่อการดำเนินชีวิต ตามหลักการคำสอนของศาสนาอิสลาม อีกทั้งประธานสภาฯไม่ได้รับรู้ถึงการดำเนินการของสำนักงานฯในเรื่องดังกล่าวอย่างใด

รายงานข่าวแจ้งว่า รองเลขาธิการสภาฯ ได้ชี้แจงกรณีดังกล่าว ว่า การดำเนินการเพื่อให้ความช่วยเหลือประชาชนในการเสนอกฎหมาย  โดยเนื้อหาร่างพระราชบัญญัติเป็นไปตามความประสงค์ของราษฎรของประชาชน ด้วยความสุจริตใจ มิได้กล่าวล่วงไปวิเคราะห์หรือแสดงความคิดเห็นว่าเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยให้จัดทำ และเคารพต่อความคิดเห็นของประชาชนผู้เสนอกฎหมาย ทั้งนี้ในปัจจุบันยังไม่ได้มีการเสนอร่าง พ.ร.บ.ทั้ง 3 ฉบับ ต่อประธานรัฐสภา อย่างไรก็ตาม หากสังคมและผู้ที่เกี่ยวข้องเห็นว่า เป็นความผิดของสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทน ตนในฐานะรองเลขาธิการสภาฯ ที่กำกับดูแลสำนักการประชุม และสำนักกฎหมาย ต้องขอโทษทุกท่าน และยินดีที่จะให้เลขาฯย้ายไปกำกับดูแลสำนักอื่น รวมถึงหากเห็นว่าควรมีการตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัย ตนก็ยินดี

สามารถ ออกโรง “ปมยกเลิก พ.ร.บ.อิสลาม”

สามารถ ออกโรง “ปมยกเลิก พ.ร.บ.อิสลาม” 

หลายฝ่ายกังวล เหตุการณ์แบบนี้ ทำไม คิดง่าย ทำง่าย และที่สำคัญ “มันคือการสร้างความแตกแยกของประเทศไทย”

ความคืบหน้าจะแจ้งให้ทราบต่อไป

ที่มา: www.dailynews.co.th

สามารถ ออกโรง “ปมยกเลิก พ.ร.บ. อิสลาม” ล่าสุด สามารถ มะลูลีม เผยผ่าน เฟสบุคส์ “ด้วยได้มี...

โพสต์โดย Muslimthaipost เมื่อ วันอาทิตย์ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2021

อัพเดทล่าสุด