ซูเปอร์บอร์ด กสทช. ยุคใหม่ ใส่ใจรับฟังความคิดเห็นภาคสังคม


สำนักข่าวมุสลิมไทยโพสต์:  ซูเปอร์บอร์ด กสทช. ยุคใหม่ ใส่ใจรับฟังความคิดเห็นภาคสังคม

Super Board กตป. คือ บุคคลดำรงตำแหน่งกรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.)"

ซูเปอร์บอร์ด กสทช. ยุคใหม่ ใส่ใจรับฟังความคิดเห็นภาคสังคม

โดยกรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี และจะแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง 2 วาระติดต่อกันมิได้ นอกจากนี้ให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน มีอำนาจหน้าที่ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดำเนินการและการบริหารงานของ กสทช. สำนักงาน กสทช. และเลขาธิการ กสทช. แล้วแจ้งผลให้กสทช.

ซูเปอร์บอร์ด กสทช. ยุคใหม่ ใส่ใจรับฟังความคิดเห็นภาคสังคม

กสทช. คือ คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (อังกฤษ: The National Broadcasting and Telecommunication Commission) หรือ กสทช. (NBTC) เป็นหน่วยงานของรัฐที่เป็นอิสระ ทำหน้าที่จัดสรรคลื่นความถี่วิทยุและกำกับการประกอบกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม

สำนักงาน กสทช. จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2553

---- ไปทำอะไร --- (สรุป)

เมื่อวันอังคารที่ 7 ธันวาคม 2563 ณ โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค ได้รับเชิญเข้าร่วมการประชุมเฉพาะกลุ่ม นายบัญญัติ ทิพย์หมัด นายกสมาคมสื่อมุสลิมไทย พร้อมด้วยหนึ่งในนั้นคือ ผศ.ดร.มนูญ โต๊ะอาจ อาจารย์ประจำมหาวิทยาลัยชินวัตร และเลขานุการชมรมสถาบันพัฒนาผู้นำศาสนาอิสลามสำนักจุฬาราชมนตรีและผู้เข้าร่วมจากองค์กรต่างๆกว่า 30 ท่าน

ซูเปอร์บอร์ด กสทช. ยุคใหม่ ใส่ใจรับฟังความคิดเห็นภาคสังคม

กิจกรรมหลักๆ: ร่วมเสนอความคิดเห็น หรือมุมมองเกี่ยวกับ กสทช. /การปฏิบัติงานตามอำนาจหน้าที่ กสทช. /สำนักงาน กสทช.และเลขาธิการ กสทช. เพื่อให้เป็นข้อมูลกับผู้วิจัย มหาวิทยาลัยธรรมศาตร์ เพื่อเสนอให้กับผู้เกี่ยวข้อง หรือ กสทช. ในการปรับปรุงพัฒนาการทำงานในอนาคตให้ดียิ่งๆขึ้นๆ

ประเด็นที่ใหญ่ที่สุด ที่พูดคุยกันคือ "ประชาชนหรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับ กสทช. ยังไม่ทราบบริบทของ กสทช. ที่ชัดเจน ดังนั้น ที่ประชุมได้มีการนำเสนอให้ กสทช. ทำการโปรโมท บทบาทตัวเองให้มากขึ้น และทำให้ง่ายๆในการเข้าถึง ร้องเรียน ร่วมกิจกรรมต่างๆ ให้มากกว่าในอดีต"

ซูเปอร์บอร์ด กสทช. ยุคใหม่ ใส่ใจรับฟังความคิดเห็นภาคสังคม

สมาคมสื่อมุสลิมไทย: ก็ได้มีการนำเสนอให้ กสทช. จัดกิจกรรมร่วมกับ สมาคมฯ ซึ่งอาจจะเป็นการอบรม สัมมนา ให้กับสื่อ องค์กร วิทยุ โทรทัศน์ ในภาคส่วนมุสลิมทั้งในพื้นที่กรุงเทพฯ และต่างจังหวัด เพื่อให้ กลุ่มเป้าหมาย เข้าใจ เข้าถึง กสทช. ให้มากขึ้น โดยผลสัมฤทธิ์ ก็จะทำให้กลุ่มเป้าหมายรู้จัก กสทช.มากขึ้นในทุกๆมิตินั้นเอง

“ดร.บัณฑิต ตั้งประเสริฐ ซึ่งเป็น Super Board ได้มีโอกาสพูดคุยกับท่าน ในการทำงานของซุปเปอร์บอร์ด ทั้งนี้ท่านก็อยากให้สื่อและองค์กรมุสลิมเข้ามาร่วมทำงานกับ กสทช มากขึ้น เพราะการมีส่วนร่วมของสื่อต่างๆ จะยิ่งสร้างความเชื่อมั่น เชื่อถือให้กับ กสทช มากขึ้นด้วย” นายบัญญัติ ทิพย์หมัด กล่าว.

ซูเปอร์บอร์ด กสทช. ยุคใหม่ ใส่ใจรับฟังความคิดเห็นภาคสังคม

ซูเปอร์บอร์ด กสทช. ยุคใหม่ ใส่ใจรับฟังความคิดเห็นภาคสังคม

อัพเดทล่าสุด