สุลต่านสลังงอ สั่งเพิกถอนหนังสือรับรองสอนศาสนา ที่เคยให้นักการเมือง


มาแรงรอบสัปดาห์