ศวฮ. เปิดเวทีดัน Soft Power ด้านวิทยาศาสตร์ฮาลาลสู่เวทีโลก


ศวฮ. เปิดเวทีดัน Soft Power ด้านวิทยาศาสตร์ฮาลาลสู่เวทีโลก

ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดแถลงข่าวพร้อมผลักดัน Soft Power ด้านวิทยาศาสตร์ฮาลาลให้เป็นที่รู้จักทั่วโลก ผ่านการประชุมวิชาการระดับนานาชาติในงาน “Thailand Halal Assembly 2022”

 ศวฮ. เปิดเวทีดัน Soft Power ด้านวิทยาศาสตร์ฮาลาลสู่เวทีโลก

วันที่ 8 ธันวาคม 2565 ณ อาคารสำนักงานศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รศ.ดร.วินัย ดะห์ลัน ผู้อำนวยการ ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ รศ.ดร.ปกรณ์ ปรียากร ผู้อำนวยการสถาบันมาตรฐานฮาลาลแห่งประเทศไทย ร่วมกันแถลงข่าวการจัดงาน Thailand Halal Assembly 2022 งานวิชาการฮาลาลที่ดีที่สุดและยิ่งใหญ่ที่สุดในประเทศไทย ซึ่งศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ศวฮ.) ร่วมกับคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย และสถาบันมาตรฐาน ฮาลาลแห่งประเทศไทย เป็นเจ้าภาพ สำหรับปี 2022 นี้ จัดให้มีขึ้นระหว่างวันที่ 15 - 16 ธันวาคม 2565 ณ อาคารเฉลิมราชกุมารี 60 พรรษา (อาคารจามจุรี 10) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยจะเน้นเรื่องการประชุมวิชาการระดับนานาชาติทางออนไลน์ ภายใต้แนวคิด Soft Powering of Halal Science, Technology and Innovation

ศวฮ. เปิดเวทีดัน Soft Power ด้านวิทยาศาสตร์ฮาลาลสู่เวทีโลก

รศ.ดร.วินัย ดะห์ลัน ผู้อำนวยการ ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ศวฮ. เปิดเวทีดัน Soft Power ด้านวิทยาศาสตร์ฮาลาลสู่เวทีโลก

รศ.ดร.ปกรณ์ ปรียากร ผู้อำนวยการสถาบันมาตรฐานฮาลาลแห่งประเทศไทย

เป็นที่ทราบกันดีแล้วว่าวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม คือวิทยาการอันนำไปสู่ผลิตภัณฑ์ และกิจกรรมที่เด่นด้วยบุคลิกทางกายภาพอันสัมผัสได้ บ่งชี้ความเป็น “พลังกร้าน”(Hard Power) อย่างเด่นชัด เมื่อหลอมรวมความเป็นฮาลาลเข้าไว้ภายใน ความกร้านเหล่านั้นกลับถูกแต่งแต้มด้วยคุณค่าเชิงจิตวิญญาณ แปรเปลี่ยนพลังกร้านเป็น “พลังละมุน” (Soft Power) ที่แสดงความสูงส่งทางคุณค่าเชิงสัญญะได้อย่าง น่าอัศจรรย์ ยิ่งผสานความเป็นไทยเพิ่มเติมเข้าด้วยแล้ว วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมฮาลาลแห่งแผ่นดินเหล่านี้ต่างเปล่งประกายแสดงความเป็น “ฮาลาลเพชรประเทศไทย” (Thailand Diamond Halal) ได้อย่างเต็มภาคภูมิ

ศวฮ. เปิดเวทีดัน Soft Power ด้านวิทยาศาสตร์ฮาลาลสู่เวทีโลก

กิจกรรมภายในงานประกอบด้วย งานประชุมวิชาการนานาชาติด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ฮาลาล ครั้งที่ 15 (The International Halal Science and Technology Conference 2022 (IHSATEC) : The 15th Halal Science Industry and Business (HASIB)) ร่วมฟังการบรรยายจากผู้เชี่ยวชาญทั้งไทย และต่างประเทศมากกว่า 50 ท่าน และการนำเสนอผลงานวิชาการและวิจัยเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสาร วิชาการระดับนานาชาติ (Proceedings)การประชุมนานาชาติว่าด้วยมาตรฐานและการตรวจรับรองฮาลาล ครั้งที่ 8 (The 8th International Halal Standards and Certification Convention, IHSACC) รวมถึงการ จัดแสดงนิทรรศการวิชาการ ภายใต้หัวข้อ “Soft Powering of Halal Science, Technology, and Innovation” ทั้งนี้ พื่อผลักดัน Soft power ด้านวิทยาศาสตร์ฮาลาลให้เป็นที่รู้จักทั่วโลก หวังขับเคลื่อนการพัฒนารากฐานงานวิจัยด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมด้านฮาลาล เพื่อผู้ใช้งานในภาคส่วนต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นภาควิชาการ การศึกษา ธุรกิจ อุตสาหกรรม สังคม ชุมชนในปัจจุบันเพื่อก้าวสู่อนาคตยุคเทคโนโลยีดิจิทัลของประเทศไทย

ศวฮ. เปิดเวทีดัน Soft Power ด้านวิทยาศาสตร์ฮาลาลสู่เวทีโลก

ศวฮ. เปิดเวทีดัน Soft Power ด้านวิทยาศาสตร์ฮาลาลสู่เวทีโลก

สำหรับผู้สนใจเข้าร่วมงานสามารถลงทะเบียนออนไลน์ หรือสอบถามข้อมูล หรือติดตามข่าวสารต่างๆ ได้ที่ 02-218-1053 ต่อ 224 และ www.Thailandhalalassembly.com, Facebook : Thailand Halal Assembly

ศวฮ. เปิดเวทีดัน Soft Power ด้านวิทยาศาสตร์ฮาลาลสู่เวทีโลก

https://news.muslimthaipost.com/news/36839