เลขาธิการสันนิบาตโลกมุสลิม เผยปิดมัสยิดเป็นหน้าที่ที่พึงทำขณะเกิดโรคระบาด


มาแรงรอบสัปดาห์