รวยทั่วถึง!! อนุมัติเพิ่มค่าตอบแทนผู้นำศาสนาแล้ว


สำนักข่าวมุสลิมไทยโพสต์: รวยทั่วถึง!! อนุมัติเพิ่มค่าตอบแทนผู้นำศาสนาแล้ว

อนุมัติแล้วปรับเพิ่มอัตราค่าตอบแทนผู้นำศาสนา เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2564 พล.ต.ต.สุรินทร์ ปาลาเร่ เลขาธิการคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย ได้ยื่นหนังสือต่อ พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เรื่อง ขอปรับเพิ่มค่าตอบแทนประธานกรรมการอิสลามประจำจังหวัด อิหม่าม คอเต็บ บิหลั่น เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจและสอดรับกับค่าครองชีพที่เพิ่มสูงขึ้นในปัจจุบัน ณ ห้องประชุม โรงแรมอัลมีรอซ

รวยทั่วถึง!! อนุมัติเพิ่มค่าตอบแทนผู้นำศาสนาแล้ว

วันที่ 22 เมษายน 2565 กรมบัญชีกลาง ได้มีหนังสือมายังสำนักงานคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทยอนุมัติให้กระทรวงมหาดไทยปรับเพิ่มอัตราค่าตอบแทนให้กับผู้นำศาสนา ได้แก่ ประธานกรรมการอิสลามประจำจังหวัด อิหม่าม คอเต็บ บิหลั่น แล้วดังนี้

1. ประธานกรรมการอิสลามประจำจังหวัด

- จังหวัดขนาดใหญ่ (จังหวัดที่มีมัสยิด 101 แห่งขึ้นไป) จากเดิม 3,500 บาท เป็น 4,200 บาทต่อคน

- จังหวัดขนาดลกาง (จังหวัดที่มีมัสยิด 51 – 100 แห่ง) จากเดิม 2,700 บาท เป็น 3,300 บาทต่อคน

- จังหวัดขนาดเล็ก (จังหวัดที่มีมัสยิด 50 แห่งลงมา) จากเดิม 1,900 เป็น 2,300 บาทต่อคน

2. อิหม่าม จากเดิม 1,200 บาท เป็น 1,500 บาทต่อคน

3. คอเต็บ จากเดิม 1,000 บาท เป็น 1,200 บาทต่อคน

4. บิหลั่น จากเดิม 1,000 บาท เป็น 1,200 บาทต่อคน

รวยทั่วถึง!! อนุมัติเพิ่มค่าตอบแทนผู้นำศาสนาแล้ว

ตามหนังสือที่อ้างถึงแจ้งว่า สำนักงานคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทยได้รับหนังสือจากสมาพันธ์กรรมการอิสลามประจำจังหวัด 15 จังหวัดภาคใต้ ขอปรับเพิ่มค่าตอบแทนประธานกรรมการอิสลาม
ประจำจังหวัด อิหม่าม คอเต็บ บิหลั่น เพื่อให้สอดรับกับค่าครองชีพที่เพิ่มสูงขึ้นในปัจจุบัน โดยคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทยได้มีมติเมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2565 เห็นชอบให้ปรับเพิ่มคำตอบแทนประธานกรรมการอิสลามประจำจังหวัด อิหม่าม คอเต็บ บิหลั่น เพื่อเป็นขวัญกำลังใจและสวัสดิการให้ผู้นำองค์กรศาสนาอิสลามในการปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ดังนั้น สำนักงานคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทยจึงขอให้กระทรวงการคลังปรับเพิ่มค่าตอบแทนประธานกรรมการอิสลามประจำจังหวัด อิหม่าม คอเต็บ บิหลั่นตามที่เห็นสมควร ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

กรมบัญชีกลางขอเรียนว่า กระทรวงการคลังโดยกรมบัญชีกลางได้อนุมัติให้กระทรวงมหาดไทยปรับเพิ่มอัตราค่ตอบแทนให้กับผู้นำศาสนาอิสลามแล้ว รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

อัพเดทล่าสุด