นายอาศิส พิทักษ์คุมพล ประวัติ จุฬาราชมนตรี คนที่ 18


นายอาศิส พิทักษ์คุมพล ประวัติ จุฬาราชมนตรี คนที่ 18

เปิดประวัติ นายอาศิส พิทักษ์คุมพล จุฬาราชมนตรี คนที่ 18

นายอาศิส พิทักษ์คุมพล จุฬาราชมนตรี : เกิดเมื่อวันที่ 6 มีนาคม พ.ศ.2490 ที่ตำบลหัวเขา อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา ปัจจุบันอายุ 75 ปี 

นายอาศิส พิทักษ์คุมพล ประวัติ จุฬาราชมนตรี คนที่ 18

นายอาศิส พิทักษ์คุมพล จุฬาราชมนตรี : เป็นบุตรของนายมะแอ (ฮัจญ์อิสมาแอล) กับนางนะ (อามีนะห์) พิทักษ์คุมพล

นายอาศิส พิทักษ์คุมพล จุฬาราชมนตรี มีพี่น้องจำนวน 4 คน : นายอาศิส พิทักษ์คุมพล เป็นคนที่ 1 , นางสาวฟาตีม๊ะ พิทักษ์คุมพล ,นายดนเล๊าะ พิทักษ์คุมพล และ นางสาเร๊าะ พิทักษ์คุมพล

นายอาศิส พิทักษ์คุมพล จุฬาราชมนตรี คู่สมรส : นางรอมีอ๊ะ พิทักษ์คุมพล มีบุตร 4 คน ชาย 3 คน หญิง 1 คน

ที่อยู่ของนายอาศิส พิทักษ์คุมพล จุฬาราชมนตรี : 25 ซอยควนสันติ 1 หมู่ที่ 1 ตำบลควนลัง อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

นายอาศิส พิทักษ์คุมพล จุฬาราชมนตรี ท่านได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งจุฬาราชมนตรีสืบต่อจาก นายสวาสดิ์ สุมาลยศักดิ์ โดยเมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2553 โดยได้คะแนนเสียงเป็นอันดับ 1 จากกรรมการอิสลามประจำจังหวัดทั่วประเทศให้ดำรงตำแหน่งจุฬาราชมนตรี ตามพระราชบัญญัติการบริหารองค์กรศาสนาอิสลาม พ.ศ.2540 ซึ่งนับเป็นคนที่ 2 ต่อจากนายสวาสดิ์ สุมาลยศักดิ์ และได้รับโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้เป็นจุฬาราชมนตรีคนที่ 18 ในวันที่ 6 มิถุนายน พ.ศ. 2553

นายอาศิส พิทักษ์คุมพล ประวัติ จุฬาราชมนตรี คนที่ 18

นายอาศิส พิทักษ์คุมพล จุฬาราชมนตรี ด้านการศึกษา :

          - อัลมัดรอซะฮ์อัลนัซซอบีย๊ะฮ์ ต.บ้านนา อ.จะนะ จ.สงขลา

          - อัลมัดรอซะฮ์อัลอัดรีซียะฮ์ ต.ตุยง อ.หนองจิก จ.ปัตตานี

นายอาศิส พิทักษ์คุมพล จุฬาราชมนตรี ด้านความสามารถทางภาษา :  อาหรับ, ยาวี, บาฮาซอ มาเลเซีย, บรูไน, อินโดนีเซีย

นายอาศิส พิทักษ์คุมพล จุฬาราชมนตรี ด้านการศึกษาดูงาน :

         -  ประเทศซาอุดิอารเบีย

         -  ประเทศอังกฤษ

         -  ประเทศสาธารณรัฐอาหรับอียิปต์

         -  ประเทศเกาหลี

         -  ประเทศจอร์แดน

         -  ประเทศฮ่องกง

         -  ประเทศบรูไน

         -  ประเทศมาเลเซีย

         -  ประเทศอิหร่าน 

         -  ประเทศสิงคโปร์

         -  ประเทศอินโดนีเซีย  

         -  ประเทศสาธารณรัฐอาหรับเอมิเรตส์

         -  ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน

นายอาศิส พิทักษ์คุมพล ประวัติ จุฬาราชมนตรี คนที่ 18

นายอาศิส พิทักษ์คุมพล จุฬาราชมนตรี รับเหรียญพระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ประวัติการทำงานของ นายอาศิส พิทักษ์คุมพล จุฬาราชมนตรี  

          - ประธานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดสงขลา (ปี พ.ศ.2530 – 2553)

          - รองประธานคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย คนที่ 1

          - สมาชิกวุฒิสภา (ปี พ.ศ. 2539 – 2543)

          - คณะกรรมการอิสระไต่สวนข้อเท็จจริงกรณีเหตุการณ์มัสยิดกรือเซะ

          - คณะกรรมการอิสระไต่สวนข้อเท็จจริงกรณีเหตุการณ์ตากใบ

          - ประธานชมรมคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัด 14 จังหวัดภาคใต้

          - คณะกรรมาธิการวิสามัญเพื่อสอบสวนและศึกษาสถานการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ วุฒิสภา

          - คณะทำงานเผยแพร่แนวทางที่ถูกต้องตามหลักศาสนา กระทรวงมหาดไทย

          - กรรมการจัดทำหลักสูตรและตำราอิสลามศึกษา กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ

          - กรรมการจัดทำหลักสูตรและตำราอิสลามศึกษา สมาคมคุรุสัมพันธ์

          - คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

          - คณะกรรมการส่งเสริมกิจการวิทยาลัยอิสลามยะลา

          - สมาชิกสภาที่ปรึกษาเสริมสร้างสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้ ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้

          - ประธานคณะกรรมการการยุติธรรม ความเสมอภาค และความมั่นคง ในสภาที่ปรึกษาเสริมสร้างสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้ ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้

          - ประธานคณะอนุกรรมาธิการกิจการฮัจญ์ ในสภาที่ปรึกษาเสริมสร้างสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้ ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้

          - คณะกรรมาธิการวิสามัญติดตาม เร่งรัด ประเมินผลการแก้ไขปัญหา และการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ วุฒิสภา

          - ประธานคณะทำงานปรับปรุง ยกร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยครอบครัวและมรดกตามหลักการอิสลาม ในสภาเสริมสร้างสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้ ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้

          - ประธานคณะอนุกรรมาธิการติดตามและประเมินผลการดำเนินการกิจการฮัจญ์ ในคณะกรรมาธิการวิสามัญติดตาม เร่งรัด ประเมินผลการแก้ไขปัญหาและการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ วุฒิสภา

          - คณะกรรมการนโยบายและอำนวยการการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบสืบเนื่องจากสถานการณ์ความ  ไม่สงบ ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

          - คณะอนุกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากการกระทำจากเจ้าหน้าที่ของรัฐในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้

          - ประธานคณะทำงานศึกษา รวบรวม จัดทำสภาพปัญหาการใช้กฎหมายอิสลาม สำนักบริหารงานยุติธรรม ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้

          - คณะอนุกรรมการนโยบายและประสานงานกระบวนการยุติธรรมจังหวัดชายแดนภาคใต้ ศูนย์ประสานราชการจังหวัดชายแดนภาคใต้

          - ที่ปรึกษาประจำคณะอนุกรรมาธิการกิจการศาสนาอิสลาม ในคณะกรรมาธิการศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม สภาผู้แทนราษฎร

          - คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่

          - คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย

นายอาศิส พิทักษ์คุมพล ประวัติ จุฬาราชมนตรี คนที่ 18

นายอาศิส พิทักษ์คุมพล จุฬาราชมนตรี คนที่ 18 เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท รับพระราชทานพระบรมราโชวาท

ด้านผลงานของ นายอาศิส พิทักษ์คุมพล จุฬาราชมนตรี :

          - ร่วมจัดทำหลักสูตรและตำราอิสลามศึกษา กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ

          - ร่วมจัดทำหลักสูตรและตำราอิสลามศึกษา สมาคมคุรุสัมพันธ์

          - หนังสือ “อัลบิดอะฮฺ” สำนักพิมพ์ ส.วงศ์เสงี่ยม

          - หนังสือ “350 ฮาดิษ”

          - หนังสือ “40 ฮาดิษ ของอัลนาวาวีย์”

          - บทเรียนเรื่อง “เอกภาพอัลเลาะฮ์ (เตาฮีด) จากอัลกุรอ่าน”

          - หนังสือ “สาระเบื้องต้นของศาสนาอิสลามสำหรับเยาวชน” พ.ศ.2535

          - หนังสือ “คุณค่าตับลีฆ (การเผยแพร่อิสลาม)”

          - คู่มือ “การดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้าย”

          - คู่มือแนะนำอิสลามและข้อปฏิบัติต่อมุสลิมสำหรับแพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่สาธารณสุข

          - คู่มือเกี่ยวกับ “คุตบะฮ์”

          - บทความ “การบริหารมัสยิด”

          - บันทึกการเดินทางครั้งยิ่งใหญ่และสำคัญที่สุดในชีวิต (การเดินทางไปประกอบพิธีฮัจญ์)

          - บทความ “ปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติดและแนวทางแก้ไขตามระบบอิสลาม”

          - มาตรการทางสังคมเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชนมุสลิม (หุกมปากัต) พื้นที่ 7 จังหวัดภาคใต้ตอนล่าง (เฉพาะจังหวัดสงขลา) พ.ศ.2546

          - บทความ “ปอเนาะในกระแสความรุนแรง : บทบาทที่ต้องทบทวน”

          - สอนวิชาตัฟซีร, ฮาดิษ, นาฮู ในสถาบันปอเนาะ

          - อบรมอิหม่ามหลักสูตร “พัฒนาผู้บริหารองค์กรมัสยิด” วิชาฟิกฮุลมุอามะลาต, ฟิกฮุลอิบาดาต

          - วิถีมุสลิม "จริยธรรมพื้นฐานสำหรับเยาวชน"

 นายอาศิส พิทักษ์คุมพล ประวัติ จุฬาราชมนตรี คนที่ 18

ภาพผลงานของนายอาศิส พิทักษ์คุมพล จุฬาราชมนตรี สมาชิกวุฒิสภา  ปี พ.ศ. 2539 – 2543

นายอาศิส พิทักษ์คุมพล ประวัติ จุฬาราชมนตรี คนที่ 18

ภาพผลงานของนายอาศิส พิทักษ์คุมพล จุฬาราชมนตรี มอบของที่ระลึก  แด่.. ศดร.มูฮัมหมัด ซัยยิด ฏอนฏอวีย์

นายอาศิส พิทักษ์คุมพล ประวัติ จุฬาราชมนตรี คนที่ 18

ภาพผลงานของนายอาศิส พิทักษ์คุมพล จุฬาราชมนตรี เข้าเยี่ยมคารวะ ดร.มหาเธร์ โมฮัมหมัด นายกรัฐมนตรีประเทศมาเลเซีย

นื่องในโอกาสนำผู้นำศาสนาภาคใต้ร่วมละศีลอดในเดือนรอมฎอน

นายอาศิส พิทักษ์คุมพล ประวัติ จุฬาราชมนตรี คนที่ 18

ภาพผลงานของนายอาศิส พิทักษ์คุมพล จุฬาราชมนตรี พิธีรับมอบปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่

นายอาศิส พิทักษ์คุมพล ประวัติ จุฬาราชมนตรี คนที่ 18

ภาพผลงานของนายอาศิส พิทักษ์คุมพล จุฬาราชมนตรี การศึกษาดูงาน ณ สำนักงานบริหารกิจการศาสนาอิสลามประเทศสิงคโปร์ (MUIS) เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2550

นายอาศิส พิทักษ์คุมพล ประวัติ จุฬาราชมนตรี คนที่ 18

ภาพผลงานของนายอาศิส พิทักษ์คุมพล จุฬาราชมนตรี เข้าพบ  ฯพณฯ ชารีฟ  ข่าน  ประธานคณะผู้ทรงคุณวุฒิมณฑลซินเกียง 

(เทียบเท่ากับตำแหน่งจุฬาราชมนตรีของประเทศไทย)  ณ  มัสยิดกลางแห่งนครอูรูมูฉี

อัพเดทล่าสุด