โพลชี้ อคติต่อมุสลิมอินเดียเพิ่มสูง 9% ใน 16 ปี


สำนักข่าวมุสลิมไทยโพสต์:  โพลชี้ อคติต่อมุสลิมอินเดียเพิ่มสูง 9% ใน 16 ปี

เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2565 องค์กรการกุศลอิสระแห่งสหราชอาณาจักร (Oxfam) ที่เน้นการบรรเทาความยากจนทั่วโลก ได้เปิดเผยรายงาน ‘India Discrimination Report 2022’ ว่า เมื่อเปรียบเทียบกับพลเมืองที่นับถือศาสนาอื่น มุสลิมอินเดียจำนวนมากขึ้น กลายเป็นคนว่างงานและต้องเผชิญกับอคติและการเลือกปฏิบัติ ในการเข้าถึงงานที่มีเงินเดือน และต้องหารายได้จากการทำอาชีพอิสระ

ในพื้นที่ชนบท ช่วงไตรมาสแรกของการระบาดของโรคโควิด-19 การว่างงานของมุสลิมเพิ่มขึ้น 17% เมื่อเทียบกับผู้ที่ไม่ใช่มุสลิม ส่งผลให้อัตราการว่างงานของมุสลิมในชนบทเพิ่มขึ้นเป็น 31.4%

โพลชี้ อคติต่อมุสลิมอินเดียเพิ่มสูง 9% ใน 16 ปี

ในช่วงปี 2019-20 มุสลิมในเมือง ที่มีอายุ 15 ปีขึ้นไปเพียง 15.6% มีงานที่ได้เงินเดือนประจำทำ ในขณะที่ผู้ที่ไม่ใช่มุสลิมถึง 23.3% มีงานที่ได้รับเงินเดือนประจำ

การเลือกปฏิบัติต่อมุสลิมในตลาดแรงงานมีส่วนทำให้อัตราการจ้างงานต่ำ เพิ่มขึ้น 68.3% ในปี 2019 – 20 รายงานยังระบุว่า การเลือกปฏิบัติที่มุสลิมต้องเผชิญในช่วงปี 2547 – 2548 อยู่ที่ 59.3% ตัวเลขนี้บ่งชี้ว่า การเลือกปฏิบัติต่อมุสลิมอินเดีย เพิ่มขึ้น 9% ในช่วง 16 ปีที่ผ่านมา

ผู้ที่ไม่ใช่มุสลิมที่อาศัยในเขตเมืองและได้รับเงินเดือนประจำ มีรายได้เฉลี่ย 20,346 รูปีอินเดีย (ราว 255 ดอลล่าร์) ซึ่งมากกว่าชาวมุสลิม ซึ่งได้เพียง 13,672 รูปีอินเดีย (ประมาณ 171 ดอลล่าร์) หรือคิดเป็น 49%

โพลชี้ อคติต่อมุสลิมอินเดียเพิ่มสูง 9% ใน 16 ปี

ผู้ที่ไม่ใช่มุสลิมที่ประกอบอาชีพอิสระ มีรายได้เฉลี่ย 15,878 รูปี (ราว 199 ดอลล่าร์) ในขณะที่มุสลิมที่ประกอบอาชีพอิสระ มีรายได้เฉลี่ย 11,421 รูปี (ราว 143 ดอลล่าร์) และแม้แต่งานรับจ้างในเมือง ผู้ที่ไม่ใช่มุสลิมก็มีรายได้มากกว่ามุสลิมราว 1 ใน 3

รายงานระบุว่า ประชากรมุสลิมอินเดียในเขตเมือง ส่วนมากประกอบอาชีพอิสระเมื่อเปรียบเทียบกับชุมชนอื่น ๆ ส่วนใหญ่เป็นเพราะครอบครัวมีคุณภาพต่ำ และมีปัญหาที่เกี่ยวข้องในการหาทางเลือกอื่นในตลาดแรงงาน

ชุมชนชายขอบยังคงทุกข์ทรมานจากการเลือกปฏิบัติ อันเป็นผลมาจากอัตลักษณ์ทางสังคม ศาสนา และเพศสภาพ ในการอภิปรายทั่วโลก การเลือกปฏิบัติขึ้นอยู่กับความไม่เท่าเทียมกันทางเชื้อชาติ แต่สำหรับอินเดีย การเลือกปฏิบัติขึ้นอยู่กับเพศ ศาสนา และวรรณะของบุคคล

ที่มา: www.aa.com.tr

https://news.muslimthaipost.com/news/36615

อัพเดทล่าสุด