ผู้นำคริสต์คาทอลิกในไทยกล่าว "ชาวคริสต์ควรเพิ่มสัมพันธ์กับมุสลิมให้มากขึ้น"


มาแรงรอบสัปดาห์