ประกาศยกเลิกตราฮาลาล ฉบับ 1/2562


ประกาศ ฝ่ายกิจการฮาลาล สํานักงานคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย เรื่องยกเลิกหนังสือสําคัญให้ใช้เครื่องหมายรับรองฮาลาล (ฉบับที่ 1/2562)

ตามที่ฝ่ายกิจการฮาลาล คณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย ให้การรับรองฮาลาลและอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายรับรองฮาลาลของสถานประกอบการในประเทศไทย ขณะนี้มีสถานประกอบการที่ไม่ ประสงค์ขอใช้เครื่องหมายรับรองฮาลาลและสถานประกอบการที่ไม่ปฏิบัติตามระเบียบฯ รวมถึงละเมิดเครื่องหมายรับรองฮาลาล

ดังนั้น ที่ประชุมฝ่ายกิจการฮาลาล ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันจันทร์ที่ 14 มกราคม 2562 ได้พิจารณาแล้วมีมติยกเลิกหนังสือสําคัญให้ใช้เครื่องหมายรับรองฮาลาลของสถานประกอบการ จํานวน 17 สถานประกอบการ จํานวน ผลิตภัณฑ์ 52 รายการ ดังต่อไปนี้

ประกาศยกเลิกตราฮาลาล ฉบับ 1/2562

ประกาศยกเลิกตราฮาลาล ฉบับ 1/2562

ประกาศยกเลิกตราฮาลาล ฉบับ 1/2562

ประกาศยกเลิกตราฮาลาล ฉบับ 1/2562

ประกาศยกเลิกตราฮาลาล ฉบับ 1/2562

ประกาศยกเลิกตราฮาลาล ฉบับ 1/2562

ประกาศยกเลิกตราฮาลาล ฉบับ 1/2562

ประกาศยกเลิกตราฮาลาล ฉบับ 1/2562

ประกาศยกเลิกตราฮาลาล ฉบับ 1/2562

ประกาศยกเลิกตราฮาลาล ฉบับ 1/2562

ประกาศยกเลิกตราฮาลาล ฉบับ 1/2562

ประกาศยกเลิกตราฮาลาล ฉบับ 1/2562

ประกาศยกเลิกตราฮาลาล ฉบับ 1/2562

ประกาศยกเลิกตราฮาลาล ฉบับ 1/2562

ประกาศยกเลิกตราฮาลาล ฉบับ 1/2562

ประกาศยกเลิกตราฮาลาล ฉบับ 1/2562

ประกาศยกเลิกตราฮาลาล ฉบับ 1/2562

ประกาศยกเลิกตราฮาลาล ฉบับ 1/2562

ประกาศยกเลิกตราฮาลาล ฉบับ 1/2562

ประกาศยกเลิกตราฮาลาล ฉบับ 1/2562

ประกาศยกเลิกตราฮาลาล ฉบับ 1/2562

อัพเดทล่าสุด