แจ้งดูดวงจันทร์ เดือนซะบาน ฮ.ศ.1443


แจ้งดูดวงจันทร์ เดือนซะบาน ฮ.ศ.1443

ประกาศจุฬาราชมนตรี เรื่อง การดูดวงจันทร์เพื่อกำหนดวันที่ 1 เดือนซะบาน ฮิจเราะห์ศักราช 1443

เพื่อให้การกําหนดวันที่ 1 เดือนซะบาน ฮิจเราะห์ศักราช 1443 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงประกาศให้พี่น้องชาวไทยมุสลิมทั่วประเทศดูดวงจันทร์ใน วันพฤหัสบดีที่ 3 มีนาคม พ.ศ.2565 เวลาหลังดวงอาทิตย์ลับขอบฟ้า

ในวันและเวลาดังกล่าวหากมีผู้เห็นดวงจันทร์โปรดแจ้งกลับไปยังสํานักงาน คณะกรรมการอิสลามประจําจังหวัด เพื่อคณะกรรมการอิสลามประจําจังหวัดจะได้ตรวจสอบและรายงานผลการดูดวงจันทร์ดังกล่าวไปยังจุฬาราชมนตรี เพื่อออกประกาศ แจ้งให้พี่น้องมุสลิมได้ทราบโดยทั่วกันต่อไป

ประกาศ ณ วันที่ 1 กุมพาพันธ์ พ.ศ.2565

(นายอาศิส พิทักษ์คุมพล)

จุฬาราชมนตรี

แจ้งดูดวงจันทร์ เดือนซะบาน ฮ.ศ.1443

อัพเดทล่าสุด