สำนักจุฬาฯ ประกาศดูดวงจันทร์เพื่อกำหนดวันที่ 1 เดือนรอมฎอน 1443


สำนักจุฬาราชมนตรีมีประกาศให้พี่น้องมุสลิมทั่วประเทศไทย ดูดวงจันทร์เพื่อกำหนดวันที่ 1 เดือนรอมฎอน ฮิจเราะห์ศักราช 1443 โดยทั่วกัน โดยให้กำหนดการดูดวงจัททร์ในวันเสาร์ที่ ๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๕ เวลาหลังดวงอาทิตย์ลับขอบฟ้า

ซึ่งรายละเอียดของประกาศดังต่อไปนี้

ประกาศจุฬาราชมนตรี
เรื่อง การดูดวงจันทร์เพื่อกำหนดวันที่ 1 เดือนรอมฎอน
ฮิจเราะห์ศักราช 1443

เพื่อให้การกําหนดวันที่ ๑ เดือนรอมฎอน ฮิจเราะห์ศักราช ๑๔๔๓ เป็นไปด้วย ความเรียบร้อย

จึงประกาศให้พี่น้องชาวไทยมุสลิมทั่วประเทศดูดวงจันทร์ในวันเสาร์ที่ ๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๕ เวลาหลังดวงอาทิตย์ลับขอบฟ้า

ในวันและเวลาดังกล่าวหากมีผู้เห็นดวงจันทร์โปรดแจ้งกลับไปยังสํานักงาน คณะกรรมการอิสลามประจําจังหวัด เพื่อคณะกรรมการอิสลามประจําจังหวัดจะได้ตรวจสอบ และรายงานผลการดูดวงจันทร์ดังกล่าวไปยังจุฬาราชมนตรี เพื่อออกประกาศแจ้งให้ พี่น้องมุสลิมได้ทราบโดยทั่วกันต่อไป

ประกาศ ณ วันที่ ๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

(นายอาศิส พิทักษ์คุมพล)

จุฬาราชมนตรี

.

สำนักจุฬาฯ ประกาศดูดวงจันทร์เพื่อกำหนดวันที่ 1 เดือนรอมฎอน 1443

อัพเดทล่าสุด