ดูดวงจันทร์ วันนี้ กำหนด 1 มุฮัรรอม 1443 (วันปีใหม่อิสลาม)


ดูดวงจันทร์ วันนี้ กำหนด 1 มุฮัรรอม 1443 (วันปีใหม่อิสลาม)

ประกาศจุฬาราชมนตรี เรื่อง การดูดวงจันทร์เพื่อกำหนดวันที่ 1 เดือนมุฮัรรอม ฮิจเราะห์ศักราช 1443

เพื่อให้การกำหนดวันที่ 1 เดือนมุฮัรรอม ฮิจเราะห์ศักราช 1443 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงประกาศให้พี่น้องชาวไทยมุสลิมทั่วประเทศดูดวงจันทร์ในวันจันทร์ที่ 9 สิงหาคม พ.ศ.2546 เวลาหลังดวงอาทิตย์ลับชอบฟ้า

ในวันและเวลาดังกล่าวหากมีผู้เห็นดวงจันทร์โปรดแจ้งกลับไปยังสำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัด เพื่อคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดจะได้ตรวจสอบและรายงานผลการดูดวงจันทร์ดังกล่าวไปยังจุฬาราชมนตรี เพื่อออกประกาศแจ้งให้พี่น้องมุสลิมได้ทราบโดยทั่วกันต่อไป

ประกาศ ณ วันที่ 10 กรกฏาคม พ.ศ.2546

นายอาศิส พิทักษ์คุมพล (จุฬาราชมนตรี)

ดูดวงจันทร์ วันนี้ กำหนด 1 มุฮัรรอม 1443 (วันปีใหม่อิสลาม)

อัพเดทล่าสุด