ประกาศ ดูดวงจันทร์กำหนดวันที่ 1 เดือนซะบาน 1438


ประกาศจุฬาราชมนตรี เรื่อง การดูดวงจันทร์เพื่อกําหนดวันที่ ๑ เดือนซะบาน ฮิจเราะห์ศักราช ๑๔๔๐

เพื่อให้การกําหนดวันที่ ๑ เดือนซะบาน ฮิจเราะห์ศักราช ๑๔๔๐ เป็นไปด้วย ความเรียบร้อย จึงประกาศให้พี่น้องชาวไทยมุสลิมทั่วประเทศดูดวงจันทร์ใน วันศุกร์ที่ ๕ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๒ เวลาหลังดวงอาทิตย์ลับขอบฟ้า

ในวันและเวลาดังกล่าวหากมีผู้เห็นดวงจันทร์โปรดแจ้งกลับไปยังสํานักงาน คณะกรรมการอิสลามประจําจังหวัดเพื่อคณะกรรมการอิสลามประจําจังหวัดจะได้ตรวจสอบและรายงานผลการดูดวงจันทร์ดังกล่าวไปยังจุฬาราชมนตรี เพื่อออกประกาศ แจ้งให้พี่น้องมุสลิมได้ทราบโดยทั่วกันต่อไป

ประกาศ ณ วันที่ 5 มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

(นายอาศิส พิทักษ์คุมพล)

จุฬาราชมนตรี

ประกาศ ดูดวงจันทร์กำหนดวันที่ 1 เดือนซะบาน 1438

อัพเดทล่าสุด