ประกาศกำหนด 1 ชะอฺบาน ฮ.ศ.1441


ประกาศกำหนด 1 ชะอฺบาน ฮ.ศ.1441

ประกาศจุฬาราชมนตรี เรื่อง การดูดวงจันทร์เพื่อกําหนดวันที่ 1 เดือนชะอฺบาน ฮิจเราะห์ศักราช 1441

ประกาศกำหนด 1 ชะอฺบาน ฮ.ศ.1441

เพื่อให้การกําหนดวันที่ 1 เดือนชะอฺบาน ฮิจเราะห์ศักราช 1441 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงประกาศให้พี่น้องชาวไทยมุสลิมทั่วประเทศดูดวงจันทร์ใน วันอังคารที่ 24 มีนาคม พ.ศ.2563 เวลาหลังดวงอาทิตย์ลับขอบฟ้า

ในวันและเวลาดังกล่าวหากมีผู้เห็นดวงจันทร์โปรดแจ้งกลับไปยังสํานักงานคณะกรรมการอิสลามประจําจังหวัด เพื่อคณะกรรมการอิสลามประจําจังหวัดจะได้ ตรวจสอบและรายงานผลการดูดวงจันทร์ดังกล่าวไปยังจุฬาราชมนตรี เพื่อออกประกาศ แจ้งให้พี่น้องมุสลิมได้ทราบโดยทั่วกันต่อไป

ประกาศ ณ วันที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563

ประกาศกำหนด 1 ชะอฺบาน ฮ.ศ.1441

อัพเดทล่าสุด