แจ้งดูดวงจันทร์ เดือนเซาวาล(วันอีฎิ้ลฟิตริ) ฮ.ศ.1441


แจ้งดูดวงจันทร์ เดือนเซาวาล(วันอีฎิ้ลฟิตริ) ฮ.ศ.1441

ประกาศจุฬาราชมนตรี เรื่อง การดูดวงจันทร์เพื่อกําหนดวันที่ 1 เดือนเซาวาล(วันอีฎิ้ลฟิตริ) ฮิจเราะห์ศักราช 1441

เพื่อให้การกําหนดวันที่ 1 เดือนเซาวาล(วันอีฎิ้ลฟิตริ) ฮิจเราะห์ศักราช 1441 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงประกาศให้พี่น้องชาวไทยมุสลิมทั่วประเทศดูดวงจันทร์ใน วันศุกร์ที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ.2563 เวลาหลังดวงอาทิตย์ลับขอบฟ้า

ในวันและเวลาดังกล่าวหากมีผู้เห็นดวงจันทร์โปรดแจ้งกลับไปยังสํานักงานคณะกรรมการอิสลามประจําจังหวัด เพื่อคณะกรรมการอิสลามประจําจังหวัดจะได้ตรวจสอบและรายงานผลการดูดวงจันทร์ดังกล่าวไปยังจุฬาราชมนตรี เพื่อออกประกาศ แจ้งให้พี่น้องมุสลิมได้ทราบโดยทั่วกันต่อไป

ประกาศ ณ วันที่ 23 เมษายน พ.ศ.2563

แจ้งดูดวงจันทร์ เดือนเซาวาล(วันอีฎิ้ลฟิตริ) ฮ.ศ.1441

อัพเดทล่าสุด