ยกเลิกฮาลาล โรงเชือดไก่โกลเด้นไลน์ฯ เพชรบูรณ์


ยกเลิกฮาลาล โรงเชือดไก่โกลเด้นไลน์ฯ เพชรบูรณ์

คณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย ออกจดหมายยกเลิกการใช้เครื่องหมายรับรองฮาลาล บริษัท โกลเด้นไลน์ บิสซิเนสจำกัด จังหวัดเพชรบูรณ์ ความว่า

เรียน กรรมการผู้จัดการ บริษัท โกลเดินไลน์ บิสซิเนส จำกัด

ตามที่ฝ่ายกิจการฮาลาล สำนักงานคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย ได้รับรายงานการเชือดไก่ที่เชือดโดยใช้ไฟฟ้าในการ Stunning เกินค่าที่สามารถยอมรับได้ เป็นผลทำให้ไก่ที่ผ่านการ Stunning ตายก่อนการเชือด เหตุเกิดเมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 และโรงงานได้นำไก่ดังกล่าวเข้าในระบบการผลิตไม่ได้แยกออก ทำให้ไก่ที่เชือดไม่ถูกต้อง (ฮารอม) เข้าไปในการผลิตปกติ

ในเหตุการณ์ดังกล่าวทำให้ฝ่ายกิจการฮาลาล สกอท. ได้ตั้งคณะทำงานดำเนินการสอบสวน ข้อเท็จจริงโดยเชิญผู้แทนจาก 3 ฝ่ายมาให้ข้อมูล ประกอบด้วย

   (1) ผู้ควบคุมการเชือดสัตว์ 2 คน (นายอำนาจ มีทองคำ และนายอนุวัฒน์ หวังเจริญ)

   (2) ผู้แทน สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดเพชรบูรณ์

   (3) ผู้แทนบริษัท โกลเด้นไลน์ บิสซิเนส จำกัด

คณะทำงานได้สรุปผลการสอบสวนข้อเท็จจริงนำสนอฝ่ายกิจการฮาลาล สกอท. และผลการประชุมพิจารณาเมื่อวันจันทร์ที่ 8 มิถุนายน 2563 มีมติให้ยกเลิกหนังสือสำคัญให้ใช้เครื่องหมายรับรอง ฮาลาลของ บริษัท โกลเด้นไลน์ บิสซิเนส จำกัด และผู้ว่าจ้างผลิต (OEM) ทุกทะเบียนที่ให้การรับรองฮาลาล และให้บริษัทฯ เก็บผลิตภัณฑ์ที่มีเครื่องหมายรับรองฮาลาลบนผลิตกัณฑ์ออกจากท้องตลาดให้หมดภายใน 7 วัน นับจากวันที่ลงในหนังสือฉบับ

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการตามมติฝ่ายกิจการฮาลาล สกอก.ขอแสดงความนับถือ

หนังสือดังกล่าวลงวันที่ 17 มิถุนายน 2563 ลงนามโดย นายสมาน อาดัม รองเลขาธิการคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย

ยกเลิกฮาลาล โรงเชือดไก่โกลเด้นไลน์ฯ เพชรบูรณ์

อัพเดทล่าสุด