แจ้งดูดวงจันทร์ เดือนมูฮัรรอม ฮ.ศ.1442 วันปีใหม่อิสลาม


แจ้งดูดวงจันทร์ เดือนมูฮัรรอม ฮ.ศ.1442 วันปีใหม่อิสลาม

ประกาศจุฬาราชมนตรี เรื่อง การดูดวงจันทร์เพื่อกำหนดวันที่ 1 เดือนมูฮัรรอม ฮิจเราะห์ศักราช 1442

เพื่อให้การกําหนดวันที่ 1 เดือนมูฮัรรอม ฮิจเราะห์ศักราช 1442 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงประกาศให้พี่น้องชาวไทยมุสลิมทั่วประเทศดูดวงจันทร์ใน วันพุธที่ 19 สิงหาคม พ.ศ.2563 เวลาหลังดวงอาทิตย์ลับขอบฟ้า

ในวันและเวลาดังกล่าวหากมีผู้เห็นดวงจันทร์โปรดแจ้งกลับไปยังสํานักงาน คณะกรรมการอิสลามประจําจังหวัด เพื่อคณะกรรมการอิสลามประจําจังหวัดจะได้ตรวจสอบและรายงานผลการดูดวงจันทร์ดังกล่าวไปยังจุฬาราชมนตรี เพื่อออกประกาศ แจ้งให้พี่น้องมุสลิมได้ทราบโดยทั่วกันต่อไป

ประกาศ ณ วันที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ.2563

(นายอาศิส พิทักษ์คุมพล)

จุฬาราชมนตรี

แจ้งดูดวงจันทร์ เดือนมูฮัรรอม ฮ.ศ.1442 วันปีใหม่อิสลาม

อัพเดทล่าสุด