ชวนชาวไทยมุสลิม ร่วมขอดุอาอฺ ถวายพระพร วันเฉลิมพระชนมพรรษาร.10


ชวนชาวไทยมุสลิม ร่วมขอดุอาอฺ ถวายพระพร วันเฉลิมพระชนมพรรษาร.10

สำนักจุฬาราชมนตรีขอเชิญชวนให้ผสกนิกรชาวไทยมุสลิม ร่วมถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในวันศุกร์ที่ 26 กรกฎาคม 2562 เวลาหลังละหมาดวันศุกร์ โดยพร้อมเพรียงกัน

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒ นี้ เพื่อแสดงความจงรักภักดีและน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ที่ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทยมุสลิมและประชาชนชาวไทยทุกหมู่เหล่า

 ชวนชาวไทยมุสลิม ร่วมขอดุอาอฺ ถวายพระพร วันเฉลิมพระชนมพรรษาร.10

สํานักจุฬาราชมนตรีจึงขอเชิญชวนให้สํานักงานคณะกรรมการอิสลามประจําจังหวัด องค์กรศาสนาอิสลาม และพสกนิกรชาวไทยมุสลิมทั่วราชอาณาจักร ได้จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสอันเป็นมหามงคลนี้โดยพร้อมเพรียงกัน

ในการนี้ จึงใคร่ขอความร่วมมือมายังท่านโปรดดําเนินการประดับพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และประดับธงชาติไทย ร่วมกับธงพระปรมาภิไธย ว.ป.ร. และธงตราสัญลักษณ์ พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒ ณ อาคารสํานักงานคณะกรรมการอิสลามประจําจังหวัด และ ขอความกรุณาแจ้งไปยังทุกมัสยิดในจังหวัดของท่านดําเนินการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ ดังต่อไปนี้

๑. นําสัปปุรุษถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในวันศุกร์ที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เวลาหลังละหมาดวันศุกร์ โดยพร้อมเพรียงกัน ทั้งนี้ได้แนบคําถวายพระพรชัยมงคล และบทขอพร (ตุอา) พร้อมความหมายภาษาไทย ตามเอกสารที่ส่งมาด้วย ๑ และ ๒

๒. อ่านคุตบะห์ (ธรรมกถา) เฉลิมพระเกียรติ ตามเอกสารที่ส่งมาด้วย ๓ ในวันศุกร์ที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๒

๓. ประดับพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และประดับธงชาติไทย ร่วมกับธงพระปรมาภิไธย ว.ป.ร. และธงตราสัญลักษณ์พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒ ณ อาคารมัสยิด

๔. จัดกิจกรรม “จิตอาสาพัฒนาลําน้ํา ลําคลอง” หรือกิจกรรมบําเพ็ญสาธารณประโยชน์อื่น ๆ เช่น พัฒนาทําความสะอาด และปรับภูมิทัศน์บริเวณศาสนสถานและสถานที่สาธารณะ เพื่อให้เกิดจิตอาสา ในการสร้างคุณประโยชน์แก่ชุมชนและสังคมโดยรวม

๕. ใส่เสื้อสีเหลือง

ทั้งนี้ สามารถดาวน์โหลดคํากล่าวถวายพระพรชัยมงคล บทขอพร (ดุอาอฺ) พร้อมความหมายภาษาไทย และบทคุตบะห์ (ธรรมกถา) เฉลิมพระเกียรติ ได้ทางเว็บไซต์สํานักจุฬาราชมนตรี www.skthai.org และ Facebook : สํานักจุฬาราชมนตรี ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดําเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายอาศิส พิทักษ์คุมพล)

จุฬาราชมนตรี

ดาวน์โหลดคำถวายพระพรชัยมงคง บทขอพรฯ และบทคุตบะห์ https://drive.google.com/drive/folders/16_MwfmMkhVqtdKNwMg2YjClPsvx1BfbQ?fbclid=IwAR0HuQM-unXiobtBvj1ibX72JWQq9cF1h2kiq6qt-XEDYS1r0J3Z7w0BtWM

 ชวนชาวไทยมุสลิม ร่วมขอดุอาอฺ ถวายพระพร วันเฉลิมพระชนมพรรษาร.10

ชวนชาวไทยมุสลิม ร่วมขอดุอาอฺ ถวายพระพร วันเฉลิมพระชนมพรรษาร.10

อัพเดทล่าสุด