แจ้งถั่งเช่า ผสมมัลติวิตามิน บี ไม่มีการรับฮาลาล


แจ้งถั่งเช่า ผสมมัลติวิตามิน บี ไม่มีการรับฮาลาล

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย ฉบับที่ ๑/๒๕๖๔

ออกตามความในพรราชบัญญัติการบริหารองค์กรศาสนาอิสถาม พ.ศ.๒๕๔o

เรื่อง ไม่มีการรับรองฮาลาลจากหน่วยงาน ISLAMIC SERVICES OF AMERICA (ISA) หรือ IOWA. ในผลิตภัณฑ์ถั่งเช่า ผสมมัลติวิตมิน บี ผลิตโดย บริษัท โนวา ออร์แกนิค จำกัด

แจ้งถั่งเช่า ผสมมัลติวิตามิน บี ไม่มีการรับฮาลาล

อาศัยความในมาตร ๑๘ (๙) แห่งพระราชบัญญัติการบริหารองค์กรศาสนาอิสลาม พ.ศ.๒๕๔o ให้คณะกรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทยออกประกาศและให้คำรับรองเกี่ยวกับกิจการศาสนาอิสลาม จึงออกประกาศให้พี่น้องมุสลิมได้ทราบว่า จากการที่มีเรื่องร้องเรียนจากกลุ่มผู้บริโภคเกี่ยวกับการรับรองอาลาลในผลิตภัณฑ์ ถังเช่า ผสมมัลติวิตมิน บี ผลิตโดย บริษัท โนวา ออร์แกนิค จำกัด ที่โฆษณาผ่านสื่อโทรทัศน์และสื่อออนไลน์ ว่าได้รับการรับรองจากหน่วยงาน ISLAMIC SERVICES OF AMERICA (ISA) หรือ IOWA จากประเทศสหรัฐอเมริกา สำนักานคณะกรรมการกลางอิสลมแห่งประเทศไทยได้รับเรื่องดังกล่าวจึงได้ทำหนังสือเพื่อสอบถามว่า ผลิตภัณฑ์ ถังเช่า ผสมมัลติวิตมิน บี ผลิตโดย บริษัท โนวา ออร์แกนิค จำกัด ได้รับการรับรองฮาลาลจากหน่วยงาน ISLAMC SERVICES OF AMERICA (SA) หรือไม่

ทาง ISLAMIC SERVICES OF AMERCA (SA) ได้ส่งหนังสือตอบกลับ ลงวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๔ แจ้งว่า ไม่มีการรับรองฮาลาลให้กับผลิตภัณฑ์ ถังเช่า ผสมมัลติวิตมิน บี ผลิตโดย บริษัท โนวา ออร์แกนิค จำกัด ตามที่กล่าวอ้างในสื่อโฆษณาและสื่อออนไลน์แต่อย่างใด

ดังนั้น เพื่อไม่ให้ผู้บริโภคเกิดความสับสนและเข้าใจผิด สำนักงานคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย ขอประกาศให้ผู้บริโภคทราบว่า ผลิตภัณฑ์ ถังเช่า ผสมมัลติวิตมิน บี ผลิตโดย บริษัท โนวา ออร์แกนิค จำกัด ไม่มีการรับรองฮาลาลจาก ISLAMIC SERVICES OF AMERICA (SA) หรือ IOWA

จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

สำนักงานคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย

แจ้งถั่งเช่า ผสมมัลติวิตามิน บี ไม่มีการรับฮาลาล

อัพเดทล่าสุด