ประกาศยกเลิกตราฮาลาล ฉบับ 8/2562


ประกาศ ฝ่ายกิจการฮาลาล สํานักงานคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย เรื่อง ยกเลิกหนังสือสําคัญให้ใช้เครื่องหมายรับรองฮาลาล (ฉบับที่ 8/2562)

ตามที่ฝ่ายกิจการฮาลาล คณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย ให้การรับรองฮาลาลและ อนุญาตให้ใช้เครื่องหมายรับรองฮาลาลของสถานประกอบการในประเทศไทย ขณะนี้มีสถานประกอบการที่ไม่ ประสงค์ขอใช้เครื่องหมายรับรองฮาลาลและสถานประกอบการที่ไม่ปฏิบัติตามระเบียบฯ รวมถึงละเมิดเครื่องหมาย รับรองฮาลาล

ดังนั้น ที่ประชุมฝ่ายกิจการฮาลาล ครั้งที่ 8/2562 เมื่อวันอังคารที่ 21 พฤษภาคม 2562 ได้พิจารณาแล้ว มีมติยกเลิกหนังสือสําคัญให้ใช้เครื่องหมายรับรองฮาลาลของสถานประกอบการ จํานวน 16 สถานประกอบการ จํานวนผลิตภัณฑ์ 43 รายการ ดังต่อไปนี้...

ประกาศยกเลิกตราฮาลาล ฉบับ 8/2562

ประกาศยกเลิกตราฮาลาล ฉบับ 8/2562

ประกาศยกเลิกตราฮาลาล ฉบับ 8/2562

ประกาศยกเลิกตราฮาลาล ฉบับ 8/2562

ประกาศยกเลิกตราฮาลาล ฉบับ 8/2562

ประกาศยกเลิกตราฮาลาล ฉบับ 8/2562

ประกาศยกเลิกตราฮาลาล ฉบับ 8/2562

ประกาศยกเลิกตราฮาลาล ฉบับ 8/2562

ประกาศยกเลิกตราฮาลาล ฉบับ 8/2562

ประกาศยกเลิกตราฮาลาล ฉบับ 8/2562

ประกาศยกเลิกตราฮาลาล ฉบับ 8/2562

ประกาศยกเลิกตราฮาลาล ฉบับ 8/2562

ประกาศยกเลิกตราฮาลาล ฉบับ 8/2562

ประกาศยกเลิกตราฮาลาล ฉบับ 8/2562

ประกาศยกเลิกตราฮาลาล ฉบับ 8/2562

ประกาศยกเลิกตราฮาลาล ฉบับ 8/2562

ประกาศยกเลิกตราฮาลาล ฉบับ 8/2562

ประกาศยกเลิกตราฮาลาล ฉบับ 8/2562

ประกาศยกเลิกตราฮาลาล ฉบับ 8/2562

ประกาศยกเลิกตราฮาลาล ฉบับ 8/2562

อัพเดทล่าสุด