ประกาศยกเลิกตราฮาลาล ฉบับ10/2562


ประกาศยกเลิกตราฮาลาล ฉบับ10/2562

ประกาศ ฝ่ายกิจการฮาลาล สํานักงานคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย เรื่อง ยกเลิกหนังสือสําคัญให้ใช้เครื่องหมายรับรองฮาลาล (ฉบับที่ 10/2562)

ตามที่ฝ่ายกิจการฮาลาล คณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย ให้การรับรองฮาลาลและ อนุญาตให้ใช้เครื่องหมายรับรองฮาลาลของสถานประกอบการในประเทศไทย ขณะนี้มีสถานประกอบการที่ไม่ ประสงค์ขอใช้เครื่องหมายรับรองฮาลาลและสถานประกอบการที่ไม่ปฏิบัติตามระเบียบฯ รวมถึงละเมิดเครื่องหมาย รับรองฮาลาล

ดังนั้น ที่ประชุมฝ่ายกิจการฮาลาล ครั้งที่ 10/2562 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 27 มิถุนายน 2562 ได้พิจารณาแล้ว มีมติยกเลิกหนังสือสําคัญให้ใช้เครื่องหมายรับรองฮาลาลของสถานประกอบการ จํานวน 32 สถานประกอบการ จํานวนผลิตภัณฑ์ 86 รายการ ดังต่อไปนี้...

ประกาศยกเลิกตราฮาลาล ฉบับ10/2562

ประกาศยกเลิกตราฮาลาล ฉบับ10/2562

ประกาศยกเลิกตราฮาลาล ฉบับ10/2562

ประกาศยกเลิกตราฮาลาล ฉบับ10/2562

ประกาศยกเลิกตราฮาลาล ฉบับ10/2562

ประกาศยกเลิกตราฮาลาล ฉบับ10/2562

ประกาศยกเลิกตราฮาลาล ฉบับ10/2562

ประกาศยกเลิกตราฮาลาล ฉบับ10/2562

ประกาศยกเลิกตราฮาลาล ฉบับ10/2562

อัพเดทล่าสุด