เปิดรายนามจุฬาราชมนตรีของไทยถึงคนปัจจุบัน 


เปิดรายนามจุฬาราชมนตรีของไทยถึงคนปัจจุบัน 

จุฬาราชมนตรีมีความสำคัญอย่างไร

“จุฬาราชมนตรี” เป็นตำแหน่งผู้นำสูงสุดของชาวมุสลิมในประเทศไทย เริ่มมีขึ้นครั้งแรกในสมัยกรุงศรีอยุธยา โดยท่านเฉกอะหะหมัด ซึ่งเป็นมุสลิมนิกายชีอะห์ คือ ปฐมจุฬาราชมนตรีแห่งสยาม และมีการสืบต่อตำแหน่งดังกล่าวเรื่อยมาในสายวงศ์ของท่านเฉกอะหะหมัด จนถึงการเปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ.2475 ที่ตำแหน่งจุฬาราชมนตรีมีการเปลี่ยนแปลงในหลายประการ ทั้งอำนาจที่ถูกลดทอนลงอย่างมาก

การเปลี่ยนจากนิกายชีอะห์มาเป็นนิกายซุนนี่ รวมถึงกระบวนการได้มาจากพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งมาเป็นการคัดเลือก เป็นต้น ในขณะที่บทบาทของจุฬาราชมาตรีตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน จุฬาราชมนตรี ไม่เพียงทำหน้าที่ในการปกครองดูแลกลุ่มคนมุสลิมทั่วพระราชอาณาจักรเท่านั้น หากแต่ยังรวมถึงการเป็นข้าราชการ เป็นพ่อค้า เป็นนักรบ เป็นนักการศาสนาด้วย

ตำแหน่งจุฬาราชมนตรีแห่งราชอาณาจักรไทย

สมัยกรุงศรีอยุธยา ทำเนียบศักดินาของสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ พ.ศ. 1991 – 2031 บอกว่า “จุฬาราชมนตรี” บางแห่งเรียกว่า “จุลาราชมนตรี” กรมท่าขวาเป็นหัวหน้าฝ่ายแขก ไม่ปรากฏตัวตนว่าเป็นใครแผ่นดินสมเด็จพระเอกทศรถ พ.ศ. 2148 – 2163 ว่ามีตัวตนปรากฏอยู่ แต่ไม่ทราบว่าเป็นใคร แต่ที่แน่ ๆ ในแผ่นดินสมเด็จพระเจ้าทรงธรรม พ.ศ. 2163 – 2171 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ท่านเฉกอะหะหมัด เข้ารับราชการ มีบรรดาศักดิ์เป็นพระยาเฉกอะหะหมัดรัตนราชเศรษฐี เจ้ากรมท่าขวา จึงนับได้ว่าท่านเฉกอะหะหมัด เป็นปฐมจุฬาราชมนตรีแห่งกรุงสยาม ทำหน้าที่เป็นทั้งกระทรวงการต่างประเทศ ควบคุมเกี่ยวข้องกับชาวต่าง ประเทศ การรับแขกเมือง เก็บภาษีอากร สินค้าขาเข้า สินค้าขาออก เรื่องการเดินเรือพาณิชย์ระหว่างประเทศกับควบคุมดูแลเกี่ยวกับกิจการทางด้าน ศาสนาอิสลามในราชอาณาจักรสยาม‼️

รายนามจุฬาราชมนตรีของไทยถึงคนปัจจุบัน 

1. เจ้าพระยาบวรราชนายก (เฉกอะหะหมัด) เป็นชาวเปอร์เซียเป็นมุสลิมนิกายชีอะฮ์ อิสนาอะชะรี ดำรงตำแหน่งจุฬาราชมนตรีในรัชสมัยพระเจ้าทรงธรรม (พ.ศ. 2045 – 2170) และต่อมาถึงรัชสมัยพระเจ้าปราสาททอง (พ.ศ. 2173 – 2198) กรุงศรีอยุธยา

เปิดรายนามจุฬาราชมนตรีของไทยถึงคนปัจจุบัน 

เฉกอะหะหมัด จุฬาราชมนตรีของไทยคนแรก

2. พระยาจุฬาราชมนตรี (แก้ว) เป็นหลานของเจ้าพระยาบวรราชนายก ได้ดำรงตำแหน่งจุฬาราชมนตรีในรัชสมัยพระนารายณ์มหาราช (พ.ศ. 2199 – 2225) กรุงศรีอยุธยา

3. พระยาจุฬาราชมนตรี (สน) เป็นบุตรของเจ้าพระยาศรีไสยหาญณรงค์ (ยี) ในสายสกุลของท่านเฉกอะหมัด ดำรงตำแหน่งจุฬาราชมนตรีในรัชสมัยพระเจ้าอยู่บรมโกศ (พ.ศ.2275 – 2301) กรุงศรีอยุธยา

4. พระยาจุฬาราชมนตรี (เชน) เป็น บุตรเจ้าพระยาเพชรพิไชย (ใจ) ในสายสกุลของท่านเฉกอะหมัด ดำรงตำแหน่งจุฬาราชมนตรีในรัชสมัยพระเจ้าอยู่หัวพระที่นั่ง สุริยามรินทร์กรุงศรีอยุธยา

5. พระยาจุฬาราชมนตรี (ก้อนแก้ว -มุฮัมมัดมะอ์ซูม) เป็นบุตรจุฬาราชมนตรี (เชน) ดำรงตำแหน่งจุฬาราชมนตรีในรัชสมัย พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช กรุงรัตนโกสินทร์

6. พระยาจุฬาราชมนตรี (อากาหยี่) เป็นน้องชายของพระยาจุฬาราชมนตรี (ก้อนแก้ว) ดำรงตำแหน่งจุฬาราชมนตรีจุฬาราชมนตรีในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้า นภาลัย กรุงรัตนโกสินทร์

7. พระยาจุฬาราชมนตรี (เถื่อน – มุฮัมมัดกาซิม) เป็นบุตรพระยาจุฬาราชมนตรี (ก้อนแก้ว) ดำรงตำแหน่งจุฬาราชมนตรีในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว

8. พระยาจุฬาราชมนตรี (น้อย – มุฮัมมัดบาเกร) เป็นบุตรพระยาจุฬาราชมนตรี (อากาหยี่) ดำรงตำแหน่งจุฬาราชมนตรีในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

9. พระยาจุฬาราชมนตรี (นาม – มุฮัมมัดตะกี) เป็นบุตรพระยาจุฬาราชมนตรี (เถื่อน) ดำรงตำแหน่งจุฬาราชมนตรีในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

10. พระยาจุฬาราชมนตรี (สิน – กุลาฮูเซ็น) เป็นบุตรพระยาจุฬาราชมนตรี (นาม) ดำรงตำแหน่งจุฬาราชมนตรีในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว

เปิดรายนามจุฬาราชมนตรีของไทยถึงคนปัจจุบัน 

สิน – กุลาฮูเซ็น จุฬาราชมนตรีของไทยคนที่10

11. พระยาจุฬาราชมนตรี (สัน อหะหมัดจุฬา) เป็นบุตรพระยาจุฬาราชมนตรี (สิน) ดำรงตำแหน่งจุฬาราชมนตรีในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว เป็นผู้รับพระราชทานนามสกุล “อหะหมัดจุฬา” เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2456

เปิดรายนามจุฬาราชมนตรีของไทยถึงคนปัจจุบัน 

สัน อหะหมัดจุฬา จุฬาราชมนตรีของไทยคนที่11

12. พระจุฬาราชมนตรี (เกษม อหะหมัดจุฬา) เป็นบุตรพระยาจุฬาราชมนตรี (สิน) ดำรงตำแหน่งจุฬาราชมนตรีในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว

เปิดรายนามจุฬาราชมนตรีของไทยถึงคนปัจจุบัน 

เกษม อหะหมัดจุฬา จุฬาราชมนตรีของไทยคนที่12

13. พระจุฬาราชมนตรี (สอน อหะหมัดจุฬา) เป็นบุตรพระยาจุฬาราชมนตรี (สัน) ดำรงตำแหน่งจุฬาราชมนตรีในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว

เปิดรายนามจุฬาราชมนตรีของไทยถึงคนปัจจุบัน 

สอน อหะหมัดจุฬา จุฬาราชมนตรีของไทยคนที่13

14. จุฬาราชมนตรี แช่ม พรหมยงค์ (ซัมซุดดีน มุสตาฟา) เป็นมุสลิมนิกายซุนนีคนแรกที่เข้ารับตำแหน่งจุฬาราชมนตรี ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว อานันทมหิดล (พ.ศ. 2488 – 2490)

เปิดรายนามจุฬาราชมนตรีของไทยถึงคนปัจจุบัน 

แช่ม พรหมยงค์ จุฬาราชมนตรีของไทยคนที่14

15. จุฬาราชมนตรี ต่วน สุวรรณศาสตร์ (อิสมาแอล ยะห์ยาวี) เป็นมุสลิมนิกายสุนนีคนที่ 2 ที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งจุฬาราชมนตรี ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ดำรงตำแหน่ง พ.ศ. 2490 – 2524

เปิดรายนามจุฬาราชมนตรีของไทยถึงคนปัจจุบัน 

ต่วน สุวรรณศาสตร์ จุฬาราชมนตรีของไทยคนที่15

16. จุฬาราชมนตรีประเสริฐ มะหะหมัด (อะหมัด บินมะหะหมัด) เป็นมุสลิมนิกายสุนนีคนที่ 3 ที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งจุฬาราชมนตรีในรัชสมัย พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ดำรงตำแหน่งตั้งแต่ พ.ศ. 2524 – 2540

เปิดรายนามจุฬาราชมนตรีของไทยถึงคนปัจจุบัน 

ประเสริฐ มะหะหมัด จุฬาราชมนตรีของไทยคนที่16

17. จุฬาราชมนตรี สวาสดิ์ สุมาลยศักดิ์ ได้รับ คัดเลือก จากคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัด จำนวน 29 จังหวัด และได้รับ พระบรมราชโองการแต่งตั้งเมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2540 ดำรงตำแหน่งตั้งแต่ พ.ศ. 2540 – 2553

เปิดรายนามจุฬาราชมนตรีของไทยถึงคนปัจจุบัน 

สวาสดิ์ สุมาลยศักดิ์ จุฬาราชมนตรีของไทยคนที่17

18. จุฬาราชมนตรีของไทย คนปัจจุบัน อาศิส พิทักษ์คุมพล ได้รับ พระบรมราชโองการแต่งตั้งเมื่อวันที่ 6 มิถุนายน พ.ศ. 2553 เเละยังคงดำรงตำแหน่งมาถึงปัจจุบัน 

เปิดรายนามจุฬาราชมนตรีของไทยถึงคนปัจจุบัน 

อาศิส พิทักษ์คุมพล จุฬาราชมนตรีของไทยคนที่18

อัพเดทล่าสุด