ประวัติ จุฬาราชมนตรี คนที่18 อาศิส พิทักษ์คุมพล


สำนักข่าวมุสลิมไทยโพสต์ : ประวัติ จุฬาราชมนตรี คนที่18 อาศิส พิทักษ์คุมพล

อาศิส พิทักษ์คุมพล จุฬาราชมนตรี ประธานคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย อดีตสมาชิกวุฒิสภา อดีตประธานกรรมการอิสลามประจำจังหวัดสงขลา ได้รับการสรรหา เป็นจุฬาราชมนตรี คนที่18 คนปัจจุบัน

อาศิส พิทักษ์คุมพล เกิดเมื่อปี พ.ศ.2490 อายุ72ปี เป็นคนจังหวัดสงขลา โดยสืบเชื้อสายมาจาก สุลต่าน สุลัยมาน ชาห์ ผู้สำเร็จราชการเมืองสงขลาในรัชสมัยสมเด็จพระเจ้าทรงธรรมถึงรัชสมัยสมเด็จพระเจ้าปราสาททอง

ประวัติ จุฬาราชมนตรี คนที่18 อาศิส พิทักษ์คุมพล

ประวัติ จุฬาราชมนตรี คนที่18 อาศิส พิทักษ์คุมพล

ด้านครอบครัวของอาศิส พิทักษ์คุมพล

ท่านเป็นบุตรของนายมะแอ(ฮัจญีอิสมาแอล) กับ นางน๊ะ (อามีนะห์) เบ็ญสะอีด มีพี่น้องจำนวน 4 คน ท่านอาศิส พิทักษ์คุมพล เป็นคนที่ 1

สมรสกับนางรอปีอ๊ะ พิทักษ์คุมพล มีบุตร 4 คน ชาย 3 คน หญิง 1 คน ได้แก่ นายซากีย์ พิทักษ์คุมพล, นายอิธวัฒน์ พิทักษ์คุมพล, นายอาลาวี พิทักษ์คุมพล และนางสาวฟาดีลา พิทักษ์คุมพล

ประวัติ จุฬาราชมนตรี คนที่18 อาศิส พิทักษ์คุมพล

นายซากีย์ พิทักษ์คุมพล ลูกชายของท่านอาศิส พิทักษ์คุมพล

ด้านการศึกษาของอาศิส พิทักษ์คุมพล

ท่านศึกษาสายสามัญในระดับประถมศึกษาที่โรงเรียนบ้านหัวเขา ตำบลหัวเขา อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา และในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นที่โรงเรียนสงเคราะห์ประชา อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา

สำหรับสายศาสนานั้น ท่านอาศิสศึกษาที่ปอเนาะอัลนาซอนีย๊ะ อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา และที่ปอเนาะตุยง(ปัจจุบันคือโรงเรียนสกุลศาสน์อิสลาม) อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี

ความสามารถทางภาษาของอาศิส พิทักษ์คุมพล :  อาหรับ, ยาวี, บาฮาซอ มาเลเซีย, บรูไน และ อินโดนีเซีย

ประวัติ จุฬาราชมนตรี คนที่18 อาศิส พิทักษ์คุมพล

ประวัติ จุฬาราชมนตรี คนที่18 อาศิส พิทักษ์คุมพล

ผลงานของอาศิส พิทักษ์คุมพล

หลังจากนายประเสริฐ มะหะหมัด ได้รับการโปรดเกล้าฯให้เป็นจุฬาราชมนตรี ได้เสนอชื่อท่านเพื่อโปรดเกล้าฯให้เป็นกรรมกลางอิสลามแห่งประเทศไทย และได้มอบหมายให้ดูแลงานวิชาการร่วมกับนายวินัย สะมะอุน ต่อมาในปี พ.ศ. 2530 ประธานกรรมการอิสลามประจำจังหวัดสงขลาได้ถึงแก่กรรม

คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดสงขลาได้มีมติเป็นเอกฉันท์ให้ท่านเป็นประธานกรรมการอิสลามประจำจังหวัดสงขลา และได้รับเลือกให้ดำรงตำแหน่งนี้มาโดยตลอด และเมื่อพระราชบัญญัติการบริหารองค์กรศาสนาอิสลาม พ.ศ. 2540 ได้ประกาศใช้ โดยกำหนดให้คณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทยประกอบด้วยกรรมการผู้ที่เป็นผู้แทนของแต่ละจังหวัด ซึ่งท่านก็ได้รับการเลือกให้เป็นผู้แทนคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดสงขลาในคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย โดยเคยดำรงตำแหน่งรองเลขาธิการและรองประธานกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย ในชุดที่มีนายสวาสดิ์ สุมาลยศักดิ์ อดีตจุฬาราชมนตรี เป็นประธานกรรมการ

ประวัติ จุฬาราชมนตรี คนที่18 อาศิส พิทักษ์คุมพล

ท่านอาศิส พิทักษ์คุมพล สมาชิกวุฒิสภา ปีพ.ศ. 2539 – 2543

ในปี พ.ศ. 2539 ท่านอาศิส พิทักษ์คุมพล ได้รับแต่งตั้งให้เป็นสมาชิกวุฒิสภาสัดส่วนผู้นำศาสนาอิสลาม นอกจากนั้นแล้วยังเป็นที่ปรึกษากระทรวงศึกษาธิการในการจัดทำหลักสูตรอิสลามศึกษาเพื่อใช้ในสถานศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้

รวมถึงนาย ทักษิณ ชินวัตร ได้แต่งตั้งให้เป็นกรรมการอิสระเพื่อความสมานฉันท์แห่งชาติ (กอส.) เพื่อศึกษาปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาตใต้และเสนอแนะแนวทางแก้ไขปัญหาดังกล่าว

วันที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2553 อาศิส พิทักษ์คุมพล ได้รับลงคะแนนเสียงเป็นอันดับ 1 จากกรรมการอิสลามประจำจังหวัดทั่วประเทศให้ดำรงตำแหน่งจุฬาราชมนตรีตามพระราชบัญญัติการบริหารองค์กรศาสนาอิสลาม พ.ศ. 2540 ซึ่งนับโดยเป็นคนที่ 2 ต่อจากนายสวาสดิ์ สุมาลยศักดิ์ และได้รับโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้ อาศิส พิทักษ์คุมพล เป็นจุฬาราชมนตรี คนที่18 เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน พ.ศ. 2553

ประวัติ จุฬาราชมนตรี คนที่18 อาศิส พิทักษ์คุมพล

ท่านอาศิส พิทักษ์คุมพล จุฬาราชมนตรี คนที่18 เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท รับพระราชทานพระบรมราโชวาท

วันที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2553 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่9) เสด็จออก ณ ห้องประชุม ชั้น 14 (ปัจจุบันคือ ห้องประชุมสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์) อาคารเฉลิมพระเกียรติ โรงพยาบาลศิริราช แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ นายชวรัตน์ ชาญวีรกูล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย นำ นายอาศิส พิทักษ์คุมพล จุฬาราชมนตรี พร้อมด้วยคณะข้าราชการกระทรวงมหาดไทย และกระทรวงวัฒนธรรม เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท รับพระราชทานพระบรมราโชวาท

วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 ท่านอาศิส พิทักษ์คุมพล ได้รับการแต่งตั้งเป็นสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ แต่ท่านได้ปฏิเสธการรับตำแหน่งนี้ในภายหลังโดยให้เหตุผลว่า ตำแหน่งจุฬาราชมนตรีเป็นผู้นำศาสนาอิสลามในไทย ไม่สมควรรับตำแหน่งใดๆทางการเมือง

ท่านอาศิส พิทักษ์คุมพล ลาออกในวันที่ 4 สิงหาคม พ.ศ.2557 เป็น สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ 5 วัน

คำปรารภของอาศิส พิทักษ์คุมพล เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งจุฬาราชมนตรี

“ท่านที่เคารพรักทั้งหลาย บัดนี้ข้าพเจ้าได้รับเลือกให้เป็นผู้นำของพวกท่าน และไม่ใช่ว่าข้าพเจ้าจะดีที่สุดไปกว่าพวกท่าน ดังนั้นหากข้าพเจ้ากระทำในสิ่งที่ถูกต้อง แล้ว ขอให้ท่าน ทั้งหลายได้โปรดให้ความช่วยเหลือแก่ข้าพเจ้าด้วย และหากข้าพเจ้ากระทำในสิ่งที่ไม่ถูกต้องขอให้ท่านทั้งหลายได้ช่วยกันแก้ไข ให้ข้าพเจ้าได้กระทำในสิ่งที่ถูกต้อง ......ตราบใดที่ข้าพเจ้ายังเชื่อฟังในอัลลอฮ์ (ซ.บ.) และร่อซูล (ซ.ล.) ของพระองค์ก็ขอให้ท่านโปรดเชื่อฟังข้าพเจ้า และหากข้าพเจ้าไม่เชื่อฟังในอัลลอฮ์ (ซ.บ.) และร่อซูล (ซ.ล.) ของพระองค์ ดังนั้น พวกท่านก็ไม่มีความจำเป็นใด ๆ ที่จะต้องเชื่อฟังข้าพเจ้า

ประวัติ จุฬาราชมนตรี คนที่18 อาศิส พิทักษ์คุมพล

ประวัติ จุฬาราชมนตรี คนที่18 อาศิส พิทักษ์คุมพล

บทบาทของอาศิส พิทักษ์คุมพล ก่อนรับตำแหน่งจุฬาราชมนตรี

 • สมาชิกวุฒิสภา
 • รองประธานกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย คนที่ 1
 • รองเลขาธิการคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย คนที่ 1
 • ประธานกรรมการอิสลามประจำจังหวัดสงขลา (พ.ศ. 2530–ปัจจุบัน)
 • ประธานชมรมคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัด 14 จังหวัดภาคใต้
 • สมาชิกสภาที่ปรึกษาเสริมสร้างสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้
 • ประธานคณะกรรมการยุติธรรม ความเสมอภาค และความมั่นคง ในสมาชิกสภาที่ปรึกษาเสริมสร้างสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้
 • ประธานคณะอนุกรรมาธิการกิจการฮัจญ์ ในสมาชิกสภาที่ปรึกษาเสริมสร้างสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้
 • กรรมาธิการวิสามัญติดตาม เร่งรัด ประเมินผลการแก้ไขปัญหา และการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ วุฒิสภา
 • ประธานคณะทำงานปรับปรุง ยกร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยครอบครัวและมรดกตามหลักการอิสลาม
 • ประธานคณะอนุกรรมาธิการกิจการฮัจญ์ ในคณะกรรมาธิการวิสามัญติดตาม เร่งรัด ประเมินผลการแก้ไขปัญหาและการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ วุฒิสภา
 • กรรมการนโยบายและอำนวยการการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบสืบเนื่องจากสถานการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้
 • กรรมการอิสระไต่สวนข้อเท็จจริงกรณีเหตุการณ์มัสยิดกรือเซะ
 • กรรมการอิสระไต่สวนข้อเท็จจริงกรณีเหตุการณ์ตากใบ
 • ประธานคณะทำงานปรับปรุงยกร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยครอบครัวและมรดกตามหลักการอิสลาม
 • กรรมการจัดทำหลักสูตรและตำราอิสลามศึกษา กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ
 • กรรมการจัดทำหลักสูตรและตำราอิสลามศึกษา สมาคมคุรุสัมพันธ์
 • กรรมการส่งเสริม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
 • กรรมการส่งเสริม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
 • กรรมการส่งเสริม วิทยาลัยอิสลามยะลา

 ที่มา:th.wikipedia.org , www.skthai.org

เรียบเรียงโดย: สำนักข่าวมุสลิมไทยโพสต์ / https://news.muslimthaipost.com

อัพเดทล่าสุด