• “สำนักข่าวอันดับหนึ่งของมุสลิมไทย”

ความเป็นมามุสลิมในประเทศไทย ประชากรมุสลิมในประเทศไทย อิสลามในกรุงเทพ มาจากไหน