• “สำนักข่าวอันดับหนึ่งของมุสลิมไทย”

ท่าทีของนบีมุฮัมมัดในพหุสังคม